Waarom op zaterdag naar de kerk?

Op zaterdag naar de kerk? Is dat niet op de “verkeerde” dag? Dit is de reactie van velen die de traditionele zondag als rustdag vanzelfsprekend vinden.

Gods Woord

Omdat de kerkgang op zaterdag Bijbels is, wil dat niet zeggen dat het dat op zondag ook is. Hoewel het God welgevallig is om elke dag van de week te aanbidden, heeft Hij toch de zevende dag als een bijzondere rustdag ingesteld. Die dag heet de sabbat en komt overeen met de zaterdag. Deze is de mensheid gegeven bij de schepping, zo’n 2000 jaar voor het bestaan van het Joodse volk (Genesis2:1-3). Jezus zei:”De sabbat is gemaakt terwille van de mens-niet enkel de Joodse mens (Markus 2:27). Bij de schepping heeft God met opzet drie opmerkelijke dingen gedaan om de zevende dag van de andere zes te onderscheiden: Hij rustte, zegende en heiligde(zette apart) de sabbat (Genesis2:2,3).

Ten eerste moeten wij rusten van onze arbeid en tot bezinning komen. Zo heeft God ons in mekaar gezet. Daarom heeft Hij ons die allereerste zevende dag apart genomen, om bijzondere tijd met Hem door te brengen. Ten tweede legde God op die zevende dag een geestelijke zegen, die Hij niet op de andere zes dagen legde. Uiteindelijk bakende Hij deze periode van 24 uur af met als doel deze dag ten volle te benutten om te streven naar een relatie met Hem. Elk Bijbelvers dat over de sabbat gaat is bijzonder: elk volk van God in het Oude Testament genoot van deze zegening- vergeet niet dat tot Abraham zij niet Joods waren (Genesis11:26), Jezus eerde de sabbat door deze elke week te houden (Lukas4:16), de discipelen hielden de sabbat (Handelingen18:4;11;16:13). De Bijbel toont een onafgebroken cyclus van sabbatviering vanaf de schepping van de mens tot en met de nieuwe aarde.

Waarom gaan dan de meeste Christelijke kerken op zondag naar de kerk? Het antwoord: traditie. In de Bijbel staat namelijk nergens dat God de sabbat heeft verplaatst van de zevende dag naar de eerste dag van de week. De enige poging tot het veranderen van Gods wet ooit genoemd in de Schrift, word door een sluwe aanval op de kerk van binnen uit gedaan (Daniël 7:25). Deze verandering zette pas in lang na dat de discipelen gestorven waren. Geschiedenis bevestigt dat sommige Christenen de heidense zondag vierden in Rome en andere plaatsen waar de kerk dmv compromissen aan vervolging wilden ontkomen. Terwijl de kerk in Rome aan politieke macht won en zich ontwikkelde tot de Rooms Katholieke Kerk, nam zij officieel zondagsviering in plaats van sabbatviering aan. Vandaag de dag verwijst zij naar dit geschiedkundige feit als bewijs dat haar macht en traditie superieur zijn aan de duidelijke leringen van de Schrift.

Liefde

Sabbatviering is niet wettisch. Jezus zei:”Als u Mij lief hebt, neem dan Mijn geboden in acht”(Joh.14:15). Aangezien de sabbat de Bijbelse dag voor wekelijkse aanbidding is, het vierde gebod dat nooit door God veranderd is-enkel door de mens, en aangezien Jezus Zelf sabbat hield, is sabbatviering een teken van liefde tot Hem. Er zijn veel redenen om Jezus lief te hebben en te gehoorzamen. Eén daarvan is dat Hij onze Schepper en Verlosser is(Joh.1:1-3; Titus2:14). Jezus schiep de aarde in zes dagen en rustte op de zevende. De sabbat is Gods officiële “gedenkteken” tussen Hem en Zijn volk, dat Hij onze Schepper is(Exodus31:17). En vlak voor de wederkomst van Jezus roept God een ieder van ons op: “Aanbidt Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”(Openb.14:6,7). Elk keer dat u de “sabbat gedenkt, dat u die heiligt”, eert u de Schepper als Diegene die uw leven in Zijn hand heeft(Exodus20:8-11). Jezus schiep niet enkel mensen, Hij verlost ons ook van zonde. De sabbat is een bijzonder teken van deze verlossing-“ om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben die hen heiligt”(Ezechiël20:12). Onszelf ééns in de week onthouden van wereldse arbeid voor zelfonderhoud herinnert ons eraan dat wij onze eeuwige verlossing niet kunnen verdienen-het is een gift van God en wij zijn volledig afhankelijk van Hem (Hebr.4:4-10). Want als ik God mijn aardse leven al niet toevertrouw met één dag per week, hoe kan ik Hem dan vertrouwen met mijn eeuwige leven? Elke sabbat herinnert ons aan hoe Jezus ons liefheeft door Zijn schepping en verzoening. Net als dat verjaardagen gedenktekens zijn van de liefde tot onze naaste, zo herinnert de sabbat ons aan Gods liefde en onze volledige afhankelijkheid van Hem in deze wereld en de volgende.

Ervaring

Jezus nodigt ons uit om te ervaren of Zijn Woord waar is. God nodigt ons vaak uit om Hem op de proef te stellen. Eén van die gevallen staat beschreven in Maleachi 3, waar Hij ons uitdaagt Hem een tiende van onze inkomsten te geven. Zij die de uitdaging aangaan belooft Hij overvloedige zegeningen.

De sabbat is ook een uitdaging. God nodigt ons uit Hem een zevende van onze tijd te geven. Doen wij dit, dan belooft Hij ons te zegenen. “Indien u de sabbat een verlustiging noemt…dan zult u vreugde scheppen in de HEERE”(Jesaja58:13,14).

Op sabbat rusten is een lichamelijke, geestelijke en sociale verkwikking. Het ontdoet ons van de zorgen des levens. Het geeft ons onverstoorde tijd met familie en vrienden om relaties te onderhouden. Aanbidden met medegelovigen is verkwikkend. Inzicht en inspiratie groeien dmv Bijbelstudie en diensten op sabbat.

De sabbat geeft ons een reden om elke week te stoppen met ons aardse streven. Aangezien het Gods gebod betreft, blijft er geen ruimte over om toe te geven aan een dringend werkproject of wat dan ook. Zo kan de sabbatsrust niet verwateren tot een goed voornemen dat ooit eens een keer gedaan moet worden. Het is Gods gebod-dat staat vast-om met een blij hart aan te nemen en de rest over te laten aan de andere zes dagen.

De woorden van Jezus zijn waar- Hij heeft de sabbat voor de mens gemaakt(Marcus2:27). Let op, het is niet iets wat God ons aandoet, maar iets wonderbaarlijks wat God vóór ons doet. In deze drukke tijd waarin wij leven is het belangrijk om de zegeningen te ervaren die God ons geeft met Zijn sabbat.

Op zaterdag naar de kerk gaan kan vreemd lijken, maar is een gezegende dag!