U kunt de Bijbel vertrouwen

U kunt de Bijbel vertrouwen


De Bijbel is het oudste en populairste boek ter wereld, zelfs al lang voordat uitgevers bestsellerlijsten begonnen bij te houden. Diverse Bijbelgenootschappen verkopen of geven wereldwijd jaarlijks meer dan 20 miljoen exemplaren weg.

Door de nauwkeurigheid waarmee wetenschappers de afgelopen duizenden jaren ieder Bijbelwoord hebben onderzocht en door de manier waarop zij gedoken zijn in de Bijbelse archeologie en de geschiedenis en de oude talen waarin het geschreven was, zou u verwachten dat zij nu toch wel enige overeenstemming ten aanzien van haar oorsprong en betrouwbaarheid zouden hebben bereikt.

Precies het tegenovergestelde is echter waar. Sommige mensen geloven dat God ieder Bijbelwoord gedicteerd heeft. Anderen zeggen dat het niet meer is dan een verzameling van oude, mondelinge tradities. Sommigen geloven dat haar verhalen verslag doen van de absolute waarachtige geschiedenis; anderen geloven dat het een verzameling van mythes en legendes is.

Kunt u de Bijbel dan wel vertrouwen? Hier volgen drie redenen, waarom het antwoord op die vraag ja is.

Archeologie

Sceptici hebben de historiciteit van bijna elk verhaal in de Bijbel in twijfel getrokken. Archeologisch bewijs heeft echter het ene na het andere Bijbels verhaal bevestigd. Hier zijn twee voorbeelden.

Daniël’s Belsazar. Daniël vermeldt, dat Belsazar koning van Babylon was ten tijde van de nederlaag door de Perzen. Tot eind 1800 vermelden alle andere gevonden lijsten met Babylonische koningen, dat Nabonidus de laatste koning van Babylon was, hetgeen veel wetenschappers tot de conclusie leidde dat Belsazar een fictief iemand was, die Daniël verzonnen had.

Oude documenten hebben echter bewezen dat Belsazar de troon deelde met zijn vader Nabonidus.

Eén wetenschapper deed de volgende sensationele uitspraak: “Van alle niet-Babylonische verslagen, die de situatie aan het eind van het Neo-Babylonische rijk beschrijven, staat het vijfde hoofdstuk van Daniël op één lijn met verslagen in spijkerschrift wat betreft de nauwkeurigheid met betrekking tot het beschrijven van opmerkelijke gebeurtenissen.” (Raymond P. Dougherty, Nabonidus and Belshazzar, 216)

De vier evangeliën

In toenemende mate ondersteunen archeologische ontdekkingen de geschiedkundige beweringen van de schrijvers, die het leven van Jezus optekenden. Johannes vermeldt bijvoorbeeld een gebouw in Jeruzalem, genaamd Bethesda, waarin zich een bassin bevond. (Johannes 5:2) Archeologische opgravingen hebben een huis blootgelegd dat precies aan Johannes beschrijving voldoet.

Archeologen hebben ook het vermoedelijke luxueuze huis van Kajafas gevonden, de hogepriester die Jezus’ proces door het Sanhedrin voorzat (Mattheüs 26:57, 58). Het huis bevat een binnenplaats waar Petrus Christus drie keer zou hebben verloochend en een woning die groot genoeg was dat het proces er plaatsgevonden zou kunnen hebben. Archeologie laat dus zien dat de Bijbel waargebeurde geschiedenis bevat en niet alleen mythes.

Profetie

Geloof in de Bijbel wordt ook bevestigd door diverse profetieën, waarvan één in het bijzonder. De oude profeet Daniël voorspelde het precieze jaar waarin Jezus Zijn dienstwerk begon. In Daniël 9:25 staat: “Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias [Jezus], de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.” Dat is een totaal van 69 weken of 483 dagen. Wetenschappers zijn het er in het algemeen over eens dat Daniel’s weken begrepen moeten worden als ‘jaarweken’ waarbij een dag voor een jaar staat, met dus een totaal van 483 jaren.

De Babyloniërs verwoestten Jeruzalem en voerden de meeste inwoners in ballingschap naar Babylon. Later vaardigden drie Perzische koningen decreten uit, waarin de Joden werden toegestaan om naar hun thuisland terug te keren. Het decreet, dat precies aan de voorwaarden van Daniel’s profetie voldoet, werd uitgevaardigd door Artaxerxes in 457 voor Christus. Simpel rekenwerk laat zien dat Daniel’s 483 jaren eindigden in 27 na Christus.

Jezus werd voor Zijn dienstwerk gezalfd op het moment van Zijn doop. Lukas geeft ons in zijn evangelie een gedetailleerd chronologische verslag en hij zegt dat Jezus in 27 na Christus werd gedoopt (Lukas 3:1). Daniël voorspelde dus het precieze jaar waarin Jezus Zijn dienstwerk zou beginnen. Dit is sterk bewijs dat wij de Bijbel kunnen vertrouwen als een boodschap van God en niet slechts als een boodschap van mensen.

Persoonlijke ervaring

Hoe indrukwekkend archeologie en profetie ook mogen zijn in het bevestigen van de betrouwbaarheid van de Bijbel, het belangrijkste bewijs is het verschil dat de Bijbel gemaakt heeft in de levens van ontelbaar veel mensen.

De Bijbel vertelt over een God, die van ons houdt, die Zijn goedheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft.” (Exodus 34:7) God helpt ons om de overwinning te behalen over verslavingen en slechte gewoonten, die anders ons leven zouden verwoesten.

Paulus zei dat het evangelie – het goede nieuws over Jezus – “de kracht Gods is voor de redding van iedereen die gelooft opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”

En dit is werkelijk waar. Mensen over heel de wereld hebben ontdekt, dat wanneer zij hun levens aan God geven, Hij hen kracht geeft, die het mogelijk maakt iedere dag dichterbij het ideale leven te komen. Het leven dat de Bijbel hen voorspiegelt. Dat is het grootste bewijs dat u de Bijbel kunt vertrouwen.

Hoe leert u de Bijbel te begrijpen?

Wanneer u niet bekend bent met de Bijbel, dan zullen de volgende suggesties u helpen deze beter te begrijpen.

  • Lees Bijbelverhalen. De meeste Bijbelverhalen zijn in ongeveer een dozijn boeken te vinden. Verhalen in het Oude Testament zijn Genesis, Exodus (eerste helft), Jozua tot Esther en Daniël. In het Nieuwe Testament staan de verhalen in Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes en Handelingen. Door deze delen van de Bijbel een paar keer te lezen zult u een goed begrip krijgen van wat wanneer gebeurde.
  • Lees om geestelijk te groeien. De belangrijkste lessen in de Bijbel zijn geestelijk. Zoek wanneer u leest naar manieren hoe de Bijbellessen u kunnen helpen mee-levender, rechtvaardiger en eerlijker te worden.
  • Lees biddend. De Bijbelschrijvers schreven onder Gods leiding. Aangezien God de schrijver van de Bijbel is, kan Hij u helpen het te begrijpen. Vraag dus Zijn hulp elke keer wanneer u de Bijbel oppakt om te lezen.
  • Lees consequent. Maak er een gewoonte van om elke dag een deel van uw Bijbel te lezen. Ook hebben de meeste Christelijke boekenwinkels studiegidsen, die u kunnen helpen te begrijpen wat de Bijbel bedoelt.

Bron: glowonline.org