Oorlog in de hemel

Wist u, dat de allereerste oorlog die gevochten is, op de meest onwaarschijnlijk lijkende plaats heeft plaatsgevonden? De Bijbel vertelt ons, dat er “oorlog in de hemel was: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.” (Openbaring 12:8,9) Hoe begon deze oorlog en waar ging het om? Het antwoord op deze vragen onthult de reden achter de onrust, die de planeet aarde, evenals het menselijk hart, plaagt.

De profeet Ezechiël geeft ons inzicht in deze eerste oorlog en Satans opstand tegen God. Lucifer, die beschreven wordt als de gezalfde cherub, die zijn vleugels beschermend uitspreidt, was onberispelijk, toen hij geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd. (Ezechiël 28:14,15) Deze positie van bedekkende cherub (of engel) laat veel over Lucifers opstand zien. In het Oude Testament had God Israël een miniatuurmodel van Zijn troonzaal in de hemel gegeven, het heiligdom genaamd. (zie Exodus 25:8) Paulus schrijft, dat dit heiligdom een voorbeeld of blauwdruk van ‘hemelse dingen’ was. (Hebreeën 8:5) Binnenin was een speciale kamer, die het Heilige der Heiligen werd genoemd, waar zich de Ark van het verbond met de Tien Geboden bevond. Bovenop deze ark was een verzoeningsdeksel en aan iedere zijde van het verzoeningsdeksel was een cherub, die de genadetroon beschermde en de ark bedekte. (zie Exodus 25:16-22; 1 Koningen 8:7)

Dit laat zien, dat Gods troon een genadetroon is en de basis daarvan, en van Zijn koninkrijk, is Zijn wet. Lucifer, die eens een overdekkende cherub was, was verantwoordelijk deze wet hoog te houden en te beschermen of te bedekken. De opstand begon echter, omdat ongerechtigheid of zonde in Lucifer gevonden werd. En wat is zonde? “Want de zonde is de wetteloosheid.” (1 Johannes 3:4) Lucifer, die geacht werd Gods wet te verdedigen, de basis van het bestuur van de hemel, rebelleerde hiertegen. Het gevolg was een oorlog in de hemel.

Maar wat was het argument van Lucifer tegen de wet? Zie een ander machtig inzicht in deze strijd van de profeet Jesaja. “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.” (Jesaja 14:12-14) Lucifer betoogde, dat hij als God kon zijn, dat wil zeggen in gerechtigheid, zonder de behoefte om Gods wet te gehoorzamen. Hij vond, dat hij zelf kon beslissen wat goed en wat kwaad was. Lucifers’ opstand was gebaseerd op zelfrechtvaardiging. Hij argumenteerde, dat de wet beperkend was en dat vrije, intelligente  engelen zo’n regel niet nodig hadden. Dit argument misleidde een groot aantal engelen. Deze engelen en Lucifer werden, samen met hun antiwet-sentimenten, uit de hemel geworpen.

Met dit inzicht kunnen wij beter begrijpen, waarom de aarde en het menselijk hart zo vaak onrustig is. Satan is vandaag een hater van Gods wet, wat de basis van Gods bestuur is. God zoekt onderdanen voor Zijn koninkrijk, maar zij moeten gewillig zijn naar de hemelse wetten te leven. Hetzelfde geldt voor iedere overheid.

Toen Satan Adam en Eva in de hof benaderde, verzocht hij hen met dezelfde misleiding. Jullie kunnen als goden zijn zonder Hem te gehoorzamen. (Genesis 3:1-4) Dezelfde misleiding, die leidde tot de val van engelen in de hemel, leidde tot de val van Adam en Eva in de hof. En net als de engelen uit de hemel werden geworpen, zo werden Adam en Eva uit de hof van Eden verwijderd. “Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.”  (Genesis 3:23,24) Adams en Eva’s verstand waren verdorven door Satan. Zij hadden nu een vleselijk verstand, waarvan Paulus schrijft, “dat het dood is… Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God.” (Romeinen 8:7,8)

Maar God laat de mens niet omkomen. Hij zou Zijn zoon naar de wereld sturen. De mens zou een tweede kans krijgen. Om het koninkrijk van de hemel binnen te kunnen gaan, zal de mens zich weer aan haar wetten moeten houden. Daarom schrijft Paulus: “En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven,  en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.” (Hebreeën 10:15-17)

Alle onrust op de wereld en in het menselijke hart is een gevolg van het geloof in Satans leugen, dat de mens Gods wet niet hoeft te gehoorzamen of dat hij zonder Gods hulp rechtvaardig kan zijn. Satan is zelfs zover gegaan deze leugen, onder een schijn van rechtvaardigheid, door te drukken; dit komt tot uiting in zogenaamde christelijke onderwijzingen, die leren dat Gods wet overbodig is, dat genade op één of andere manier de behoefte om Gods wetten te gehoorzamen teniet doet. Johannes waarschuwt tegen deze misleiding van zelfrechtvaardiging als hij schrijft: “En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.”

Satan is boos op hen, die niet in deze misleiding trappen. Hij “ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openbaring 12:17)

De Bijbel laat zien, hoe Satan zal werken om mensen te misleiden ten aanzien van Gods wet. De profeet Daniël beschrijft Satans poging om de wet te veranderen. (Daniël 7:25) Waarom? Omdat Satan weet, dat door één gebod te veronachtzamen men schuldig is aan het breken van alle geboden. (Jakobus 2:10-12)

Satan heeft daadwerkelijk één van de Tien Geboden listig veranderd en weinig mensen lijken zich dat te realiseren. Hij heeft dit juist van binnenuit de kerk gedaan. Wij moedigen u aan in gebed de Tien Geboden te lezen zoals deze in Exodus 20 staan en te ontdekken welk gebod vervangen is door menselijke traditie. Wanneer Satan christenen kan verleiden één van Gods geboden te veronachtzamen, leidt hij hen in feite tot zijn eigen antiwet sentimenten.

Aan het eind zal er een volk zijn, die de duivels misleidingen weerstaat en trouw bewijst aan het hemels koninkrijk. Zij zullen niet van Gods wet afwijken. De eerste oorlog ooit werd over Gods wet gevoerd. De laatste oorlog op aarde zal over hetzelfde gaan. Johannes schrijft over deze overwinnende groep: “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.” (Openbaring 22:14) Mag u deel uitmaken van die overwinnende groep!

Bron: glowonline.org