Mythes over de hel

De hel! Het is een heet hangijzer voor mensen, die er tenminste over nadenken. Maar de meesten doen dat niet. De morele mislukkingen van beroemdheden, voetbalwedstrijden en wat er in de politiek gebeurt krijgen veel meer aandacht dan de straf voor de zonde, die de zondaren wacht. De Bijbel voorspelt dat op een dag “iedereen, die niet in het boek des levens gevonden wordt, in de poel van vuur wordt geworpen.” (Openbaring 20:15) Zij, die deze  vurige plaats meemaken, zullen zeker gewild hebben dat zij serieuzer rekening hadden gehouden met de hel. Geloof het of niet: deze kleine folder is uw kans om de waarheid van tevoren te ontdekken. Hopelijk helpt het u een onfortuinlijk lot te besparen, plus dat het de enorme verwarring over een verschrikkelijk verkeerd begrepen onderwerp verheldert.

Ten eerste is de Bijbel kristalhelder dat de hel, in tegenstelling tot dat het slechts een denkbeeldige plek is, werkelijkheid is. Jezus Christus legt in gewone taal uit dat op een dag, “zij die wetteloosheid beoefenen, in de oven van vuur geworpen zullen worden, waar er geween en tandengeknars zal zijn”. (Mattheüs 13:41,42) Ja, de hel is werkelijkheid, geen illusie. Maar let nauwkeurig op, wanneer de Meester het moment waarop deze vuurzee plaats vindt, uitlegt. “Zo zal het zijn aan het eind van de wereld.” (vers 40) Met andere woorden: volgens Jezus Christus zal de oven van vuur, die in de Heilige Schrift wordt voorspeld, alleen aangestoken worden aan het eind van de menselijke geschiedenis. Op dit moment brandt het niet. Petrus was het daarmee eens toen hij waarschuwde: “Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” (2 Petrus 3:10)

Zo zullen op een dag – en opnieuw: de voorspelde tijd ligt nog steeds in de toekomst – zowel de hemel daarboven als de aarde beneden letterlijk vlam vatten, “door vurige hitte smelten en opbranden”. Dit is dezelfde oven van vuur waarover Jezus sprak. Wanneer u dus geleerd hebt, dat de totale optelsom van de Bijbelboodschap over de hel wijst op een rokende plek, die nu ergens onder Los Angeles of Tokio brandt, denk dan opnieuw. Petrus legt uit, dat de oven nog steeds in de toekomst ligt en dat onze gehele, door zonde vervuilde planeet aan de vlammen overgeleverd is. Toch eindigt hij met een troostende verzekering: “Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn (Gods) belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:13)

Wat zal er met de verloren mensen gebeuren op die gevreesde dag? Let goed op: “Zoals was smelt voor vuur komen de goddelozen om voor Gods aangezicht.” (Psalm 68:2) “Maar de goddelozen komen om; in rook zullen zij verdwijnen.” (Psalm 37:20)

God zelf verklaart ook: “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. Stof zullen zij worden, zegt de HEERE van de legermachten.” (Maleachi 4:1,3)

Hier spreekt ‘de Heer van de legermachten’, niet de mens. Als wij deze verzen samenvoegen ontdekken wij dat, in plaats van eindeloos in eeuwige vlammen gemarteld te worden (zoals velen vandaag verkeerd onderwijzen) zij, die uiteindelijk verloren zijn, zullen vergaan, verdwijnen, opbranden en tot stof vergaan, zodat wortel noch tak overblijft. Denk nu nuchter na. Wanneer een plant vernietigd wordt, zodat geen wortel of tak overblijft, hoeveel is er dan van die plant over? Absoluut niets. Dit zegt God wat met allen, die goddeloosheid bedrijven, zal gebeuren.

De Bijbel stelt, dat God uiteindelijk zonde en zondaars zal straffen, omdat Hij waarachtig en rechtvaardig is. Hij kan het kwaad niet door de vingers zien. Toch is God ook genadig. In feite is onze geweldige Schepper zo genadig, dat in de hoop ons niet te hoeven straffen, Hij Zijn zoon Jezus Christus toestond om in onze plaats onze straf te dragen. Tweeduizend jaar geleden stierf Christus aan een wreed kruis voor onze zonden. (1 Korinthe 15:3) Dit houdt in een notendop eenvoudigweg in, dat Hij verdroeg wat wij verdienden. Hangend aan een kruis buiten Jeruzalem werd Hij, Die geen zonde gekend heeft, op mysterieuze wijze voor ons tot zonde gemaakt. (2 Korinthe 5:21) “Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad” (Jeremia 31:3) is Zijn persoonlijke boodschap aan u.

Ja, volgens Gods boek droeg Jezus Christus de volle straf voor de zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2) om ons te redden van de eeuwige verdoemenis en een vurig lot in de poel van vuur, wat de tweede dood is (Openbaring 20:14) aan het eind van de wereld. De grote vraag is, hoe wij zo’n angstwekkend lot kunnen vermijden. Het Bijbelse antwoord is, dat wij ons van onze zonden moeten bekeren (Handelingen 2:38), wat ook het afkeren van alle onrecht betekent, op Jezus Christus vertrouwen als onze verlosser (zie Efeze 1:12) en de Bijbel volgen (2 Timoteüs 3:16,17). Als wij dat doen is Gods belofte, dat wij eeuwig leven zullen hebben. (Romeinen 6:23) Jaren geleden luisterde een Joodse man met de naam Corrie met verrukte aandacht toen ik deze waarheden deelde tijdens een Bijbelseminarie in New Yersey. Heel voorzichtig bouwde ik mijn zaak op, dat een liefhebbende God niets meer of minder dan volmaakte rechtvaardigheid zal toepassen op de dag van oordeel (zie Openbaring 20:11-13), dat dit zal resulteren in de tragische en volledige vernietiging van berouwloze zondaren in een wereldwijde poel van vuur en dat, wanneer de rook optrekt, God dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen, waar geen dood, noch verdriet, noch geween, noch pijn meer zal zijn (Openbaring 21:1,4) en waar iedereen, die Zijn vrije geschenk van verlossing heeft aanvaard, eeuwig zal leven. Na mijn toespraak kwam Corrie naar mij toe met tranen in de ogen en met een uitgestoken hand. Hij bekende toen, dat het algemene idee over God, die verloren zielen eeuwig martelde in een eeuwig brandende grot genaamd hel, hem altijd gehinderd had persoonlijk in Jezus Christus te geloven. Nu was die hindernis weggenomen. Nu kon hij de waarheid, dat God liefde is, geloven. (1 Johannes 4:8)

Beste lezer, hoe zit het met u? Of u het gelooft of niet: God houdt meer van u dan enige moeder ooit van haar kind hield. Om zo’n liefde te bewijzen stond Hij zelfs toe, dat Zijn zoon de volle straf voor uw persoonlijke zonden aan een kruis droeg. Wat was die straf? De dood! Maar goddank stond Jezus spoedig daarna op uit de dood. Nu leeft Hij in de hemel en spreekt Hij door de Heilige Geest vandaag tot uw hart, en zegt: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Eeuwig leven is een gratis geschenk voor hen, die berouw van hun zonden hebben en op Jezus vertrouwen. Wanneer u dit geschenk weigert kan God u niet redden. Dan zult u op de oordeelsdag verantwoording voor uw zonden moeten afleggen, in de poel van vuur geworpen worden, volkomen te gronde gaan en de hemel missen.

Wees verstandig. Geef gehoor aan Gods liefde. Accepteer Jezus Christus vandaag!

Bron: glowonline.org