Kunnen doden spreken?

Bent u een auto of een computer? “Dat is flauw,” zegt u. “Geen van beide. Ik ben een mens.” Zeker, maar laten wij toch eens verder op de vraag ingaan. Auto’s en computers hebben één ding met ons mensen gemeen: wij hebben allemaal intelligentie nodig om goed te functioneren. Auto’s hebben echter geen eigen intelligentie. Een auto heeft een intelligente bestuurder nodig om in te stappen, de motor te starten en weg te rijden. Wanneer de intelligente bestuurder op zijn bestemming aan komt zet hij de motor af en ‘sterft’ de auto. De intelligente bestuurder stapt uit de ‘dode’ auto en gaat verder met wat hij van plan was te doen.

Een computer is anders. De intelligentie is ingebouwd. Die intelligentie slaapt echter tot de computer met een elektrische krachtbron wordt verbonden. Wanneer elektriciteit de computer binnenstroomt komt deze ‘tot leven’ en kan zijn intelligente opdrachten uitvoeren. Wanneer de stroom verbroken wordt, ‘sterft’ de computer’s intelligentie. De computer heeft nog steeds een mens nodig om deze met het stopcontact te verbinden.

Sommige mensen geloven, dat net als bij een auto, onze intelligentie uit een ziel naar boven komt, die in ons lichaam huist. Deze ziel is onsterfelijk en kan volgens hen nooit sterven, dus wanneer het lichaam sterft verlaat de ziel het lichaam en vervolgt het zijn intelligente werkzaamheden elders.

Andere mensen geloven dat onze intelligentie, zoals bij de computer, ingebouwd is. Het ontstaat uitsluitend door de interactie van de zenuwcellen in onze fysieke hersenen. Net als de computer heeft het brein echter een krachtbron buiten zichzelf nodig om het aan te zetten, zodat haar intelligentie kan werken. Het Bijbelse scheppingsverhaal helpt ons te begrijpen hoe wij mensen gemaakt zijn: als een auto of een als computer. Genesis 2:7 zegt: “Toen God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen.” Merk twee dingen op. Ten eerste zijn, net als de computer, Adams en ons lichaam, met inbegrip van onze hersenen, van tastbaar materiaal gemaakt. Het was echter slechts nadat God de levensadem in Adam blies, dat zijn hersenen aangezet werden en hij een intelligent wezen werd. Dat is het computermodel, niet het automodel.

De dood is het omgekeerde van dat proces. Sprekend over de dood zegt Prediker 12:7: “Het stof waarvan je gemaakt bent, gaat terug naar de aarde. En je geest gaat terug naar God die jou je geest gegeven heeft.” In het Hebreeuws betekent het woord geest in onze taal ‘adem’ of ‘wind’. Wanneer wij sterven neemt God zelf de levensadem terug, die onze hersenen in werking gesteld hebben en dan stopt ook onze intelligentie.

“Wacht eens even!” zegt u. “De levensadem, die teruggaat naar God, is de ziel” Het klopt, dat God iets van ons terugneemt wanneer wij sterven, maar wat dat ook is, het is niet onze intelligentie. In Prediker 9:5 staat: “De levende mensen weten tenminste dat ze ooit zullen sterven. Maar de doden weten niets.” Deze adem (of geest), die terug gaat naar God, is niet het intelligente deel van onze natuur.

Wij mensen zijn als computers. Wanneer God ons met Zijn levengevend principe stimuleert, de levensadem, komen wij tot leven en onze intelligentie komt tot leven. Wanneer God Zijn levengevend principe terugneemt sterven wij en onze intelligentie sterft.

Maar wat maakt het uit?

U kunt zich afvragen wat voor verschil het op dit moment uitmaakt, hoe ik mijn intelligentie verkrijg. Daar kom ik op de opstandingmorgen wel achter.

U heeft gelijk dat als zuiver informatief gegeven, wij mensen niet hoeven te weten of het intelligente deel van onze natuur als een auto of een computer werkt. Er is echter een heel belangrijke reden, waarom wij wel moeten weten hoe wij gemaakt zijn, want wij zijn niet de enige intelligente wezens die onze planeet bewonen. De Bijbel vertelt ons, dat duizenden jaren geleden een derde van de intelligente wezens, engelen genoemd, boosaardig werden en uit de hemel op onze planeet werden geworpen (Openbaring 12:7-9). Wij noemen ze demonen of duivels. Een meester, genoemd satan, leidt hen en één van hun voornaamste doelen is ons voor te liegen (Johannes 8:44).

Jezus vertelde aan Zijn discipelen. dat vlak voor Zijn tweede komst valse christussen op zullen staan en velen zullen misleiden (Matteüs 24:5). Jaren later zei één van Jezus discipelen, dat tijdens de laatste dagen van de geschiedenis van de aarde “duivelse geesten wonderen  zullen doen en naar alle koningen op aarde gaan. Ze roepen hen bij elkaar voor de strijd op de grote dag van de Almachtige God.” (Openbaring 16:14)  Eén van Jezus vurigste volgelingen, een man genaamd Paulus, zei iets vergelijkbaars: “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan.”Lees ook Openbaring 13 vers 11-18. (2 Tessalonicenzen 2:9,10)

Maar wat hebben Satans misleidende wonderen in de eindtijd te maken met onze behoefte om de bron van onze intelligentie vandaag te weten?

Spiritisme

U heeft ongetwijfeld over spiritisme gehoord. Websters woordenboek definieert spiritisme als ‘het geloof, dat de doden als geesten overleven, die met levenden kunnen communiceren, in het bijzonder met behulp van een derde partij (medium).’ Spiritisten geloven dat, net zoals de autobestuurder in het begin van het verhaal, het intelligente deel van onze natuur verder blijft bestaan nadat wij doodgaan.

Dit geloof is vandaag zeer verbreid in de wereld. Een aantal populaire tv-shows en films zijn hier de laatste jaren op gebaseerd. Een ander ‘bewijs’ van intelligent leven na het graf is de zogenaamde uittredingservaring, waar mensen, die bijna dood zijn, beweren uit hun lichaam te zijn getreden en door een donkere tunnel naar ‘de andere kant’ te zijn gezweefd. Na met overleden vrienden en geliefden te hebben gesproken, die, naar men veronderstelde in de hemel zijn, keerden zij terug naar hun herleefde lichaam en vertellen wat zij gezien en gehoord hebben.

Vervolgens is er tovernarij, wat eveneens het idee behelst, dat onze intelligentie doorgaat met functioneren nadat wij doodgaan. Nergens wordt de populariteit van tovernarij in onze cultuur beter geïllustreerd, dan met de wereldwijde populaire boeken van Harry Potter.

Opmerkelijk is dat de meerderheid van de Christenen het met de spiritisten eens zijn, dat mensen een onsterfelijke ziel hebben, die na de dood van het lichaam verder gaat in een bewust bestaan. Dit levert demonen een wagenwijde mogelijkheid op om hen te misleiden door zich voor te doen als hun overleden geliefden, die de gelukzaligheid van de hemel genieten, terwijl feitelijk hun geliefden dood in het graf liggen zonder bewustzijn of intelligentie of wat dan ook.

Als de laatste gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis zich in de nabije toekomst ontvouwen, zal Satan dit populaire, maar on-Bijbelse geloof, dat de doden met de levenden kunnen communiceren, gebruiken als onderdeel van zijn agenda om te misleiden. Daarom is het zo van cruciaal belang dat u de waarheid begrijpt over de staat van de doden vandaag. Het voorkomt dat u misleid wordt door satanische vertegenwoordigers, zowel nu, als straks voor de wederkomst van Jezus Christus.

Tot slot is er nog een reden waarom veel mensen willen geloven dat wij net als een auto zijn, en dat is dat het idee dat wij ons bewustzijn verliezen wanneer wij sterven angstaanjagend is. Maar het leven na de dood is niet afhankelijk van ons bewustzijn nadat wij sterven. Het hangt ervan af of wij Jezus als onze verlosser aanvaarden en op Zijn belofte vertrouwen om ons weer tot leven te wekken “bij de opstanding op de laatste dag.” (Johannes 11:24)

Waarom nodigt u Hem vandaag niet uit in uw leven en garandeert u uw opwekking in Zijn eeuwig koninkrijk niet?

Bron: glowonline.org