Kan het God niets schelen dat ik pijn heb?

Wij leven in een wereld waarin verschrikkelijke dingen gebeuren met mensen die het niet verdienen. Orkaan Katrina treft het land bij New Orleans, dijken breken door en duizenden sterven; honderdduizenden zitten zonder onderdak of drinkwater. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Of het lijden kan alledaagse vormen aannemen: een plotselinge ziekte, een ongeluk, een echtscheiding, de dood van een echtgenoot of kind. Wat ook de reden is: wij schreeuwen het uit, wanneer wij pijn hebben. Wij willen weten waarom. Waarom ik? Weet God, of maakt het Hem niet uit, dat ik pijn lijd?

Zelfs Jezus vroeg zich hetzelfde af toen Hij hier op aarde was: “Mijn God, Mijn God,” riep Hij uit toen Hij aan het kruis hing, “waarom hebt U Mij verlaten?” (Markus 15:34) Hij vroeg zich af of Zijn Vader wist, en het zich aantrok, dat Hij zo verschrikkelijk leed. De Bijbel beschrijft Jezus als ‘een Man van smarten, bekend met ziekte.’ (Jesaja 53:3)

God is nabij, ook wanneer u pijn heeft

Misschien vind u het niet makkelijk om juist nú te geloven, wanneer de pijn zo diep is, maar God weet er alles van. En Hij geeft erom. Hij is heel nabij, ook al lijkt Hij soms ver weg. Wij weten dat dit waar is, omdat Jezus beloofde: “Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” (Mattheüs 28:20)  God is bij u als u pijn heeft. Hij zegt: “Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.” (Jesaja 43:2) God is bij ons in onze ergste beproevingen en pijn.

Maar als dat waar is, waarom doet Hij er dan niets aan? Waarom zorgt Hij er niet voor dat de pijn verdwijnt?

Ten eerste: Hoe weten wij dat Hij er niets aan doet? Hoe weet u of uw situatie niet veel slechter zou zijn dan het nu is zonder Gods ingrijpen? Wij leven in een wereld waarin kwaad een realiteit is. De Bijbel zegt dat dit kwaad het directe gevolg is van satan, die in een strijd op leven en dood gewikkeld is tegen God. Maar een beeldspraak in de Bijbel laat ons zien dat God dit kwaad in bedwang houdt en het ervan weerhoudt het allerergste te doen. Het boek Openbaring beeldt vier engelen uit, die de vier winden van de aarde tegenhouden, en een engel uit de hemel dringt er bij hen op aan “deze winden niet los te laten om de aarde schade toe te brengen.” De boodschap is dat God ons beschermt tegen de ergste gevolgen van satans verlangen om ons schade toe te brengen.

Gods dilemma

Ten tweede heeft God een probleem. Wij leven namelijk in een wereld waarin kwaad een vreselijke realiteit is. Satan is gevangen in een grote strijd tegen God en het goede. Hij probeert ons, en alles dat ons gelukkig maakt, te vernietigen. Maar God is sterker dan satan en Hij zal uiteindelijk deze strijd winnen. Zonde, kwaad en lijden zullen ooit compleet van de aarde en uit het hele universum uitgewist worden. Maar in de tussentijd heeft satan de macht om pijn, lijden en dood te veroorzaken.

Gods probleem is dit: Hoe kan Hij satan op zo’n manier overwinnen, dat u en ik de mogelijkheid hebben om uit vrije wil een kant te kiezen? Ziet u: onze keuzevrijheid, goed of kwaad, is een fundamentele vrijheid  die God ten koste van alles moet beschermen. Als wij Gods kant niet kiezen, omdat wij die keus niet willen maken, dan heeft satan gewonnen. Hij beschuldigde God er in het begin van dictatoriaal en eigenmachtig te zijn door gehoorzaamheid te verlangen. Hij deed zich voor als het alternatief voor God.

Waarom ik?

Het is normaal om te vragen “Waarom ik?” wanneer pijn en problemen uw leven binnenkomen. Het lijkt soms zo oneerlijk. Waarom lijken de levens van sommige mensen zo pijnloos, terwijl bij anderen verschrikkelijke dingen gebeuren? Bij één en hetzelfde ongeluk lopen sommigen ongeschonden weg, terwijl anderen hun leven verliezen. Waarom? Waarom lijkt het alsof God voor een aantal mensen een wonder verricht, en voor anderen weer niet?

Volledig bevredigende antwoorden op zulke vragen bestaan niet. Wij moeten echter onthouden dat uiteindelijk de kracht van wonderen, en de reden daarvoor, in Gods handen rust en God dit alleen bepaalt. Hij ziet het grote plaatje en Hij zal alle dingen goed maken. Een Bijbelschrijver zegt: “Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn.” (Prediker 5:1)

Geconfronteerd met zulke omstandigheden moeten wij erop vertrouwen dat God de antwoorden weet, zelfs als wij dat niet weten, en dat wij het niet zullen weten, totdat wij het Hem van aangezicht tot aangezicht in de hemel kunnen vragen. Wij kunnen slechts geloven dat wanneer alle verslagen van het leven op deze aarde vast staan – wanneer wij terugkijken naar deze aarde vanaf de hemelse kusten ­-  wij tevreden gesteld zullen zijn “dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” (Romeinen 8:18)

Gods antwoord op satans uitdaging was het tonen van Zijn uiterste onzelfzuchtigheid door het sturen van Zijn Zoon naar de aarde om als één van ons te leven en voor ons aan het kruis te sterven.

U en ik moeten nu een keus maken tussen God en satan. En om satans beschuldiging te weerleggen dat God ons dwingt Hem te volgen door Zijn superieure macht, moet God er zeker van zijn dat de keus die wij maken onze eigen keus is – dat het eerlijk en in alle vrijheid gekozen is. Daarom is onze keuzevrijheid zo belangrijk voor God. Maar het is ook de oorzaak van Gods probleem. Omdat, wanneer wij zelf kunnen kiezen, wij ook voor  verkeerde kant kunnen kiezen.

Het misbruik van vrijheid

Het moet daarom geen verrassing voor ons zijn dat sommige mensen ervoor kiezen kwaad te doen. Dat het gevolg pijn en verdriet is. Wanneer een jonge moeder aan kanker overlijdt, wanneer een huwelijk stukloopt, wanneer een auto-ongeluk een kind doodt – wanneer u om wat voor reden pijn lijdt – betekent dit dat satan nog steeds tegen God strijdt en dat satan soms een slag wint. De Bijbel verzekert ons echter dat aan het eind God de oorlog zal winnen. Het boek Openbaring beschrijft dit in een beeld van Jezus, die op een wit paard rijdt aan het hoofd van hemelse legers. Miljoenen en miljoenen heilige engelen volgen Hem. Zijn geduld met satans kwaad heeft zijn grenzen bereikt.

De strijd is kort. Satan en al zijn slechte volgelingen zullen gevangen genomen worden. De vernietiging van het kwaad zal compleet zijn wanneer satan vernietigd wordt. Het zal het eind zijn van haat, geweld, terrorisme, genocide en moord. Het zal het eind zijn van alle pijnlijke, verdrietige dingen, groot en klein, die satan veroorzaakt heeft om ons te laten lijden.

Geen pijn meer

De Bijbel belooft dat de zonde nooit meer de kop op zal steken. (zie Nahum 1:9) Het zegt dat God alles nieuw zal maken, ons inbegrepen. “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” (Openbaring 21:4)

Maakt het God iets uit dat u pijn lijdt? Dat doet het zeker. Gaat Hij er iets aan doen? Hij gaat er zeker iets aan doen, zowel voor het grote plaatje als voor u persoonlijk. Hij belooft: “Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.” (Hebreeën 13:5)

Bron: glowonline.org