Is mijn ziel onsterfelijk?

De leer van de “onsterfelijke ziel” is in de Bijbel niet te vinden
In de Bijbel wordt het woord onsterfelijk maar één keer gebruikt. Het woord onsterfelijkheid wordt vijf keer gebruikt. Geen enkele keer wordt één van deze woorden gebruikt om een onderdeel van de mens te beschrijven, wat altijd blijft leven. Hier volgt een lijst van deze verzen:

“De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke [KJV: onsterfelijke], de niet zichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” I Timotheüs 1: 17
“Die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en daarin heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid [KJV: onsterfelijkheid] zoeken: het eeuwige leven.” Romeinen 2: 6 – 7.
“Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.I Korinthe 15: 53.
“En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.” I Korinthe 15: 54
“Hem Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.” I Timotheüs 6: 16
“Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft de dood tenietgedaan en het leven en de onvergankelijkheid [KJV: onsterfelijkheid] aan het licht gebracht door het Evangelie.” II Timotheüs 1: 10
Al deze teksten, die verwijzen naar onvergankelijkheid/onsterfelijkheid, zijn óf omschrijvingen voor God, óf ze beschrijven een geschenk van God aan de mens. Onsterfelijkheid is geen eigenschap, die de mens uit zichzelf heeft.

Eeuwig leven is een geschenk van God door Jezus Christus.
De Bijbel leert ons, dat ieder van ons slechts twee mogelijke bestemmingen tegemoet gaat: het leven of de dood.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3: 16.
God heeft ons zó lief, dat Jezus hier op aarde kwam om de dood te sterven die wij verdienen, zodat wij het eeuwige leven als geschenk konden krijgen. Eeuwig leven, of onsterfelijkheid, is een geschenk voor die mensen, die ervoor kiezen, om Jezus als hun Heiland en Heer aan te nemen. Jezus is onze enige hoop op onsterfelijkheid.

De Bijbel leert, dat de mens sterfelijk is
De Bijbel leert, dat de mens sterfelijk is. Maar door “met volharding het goede te doen”, door de kracht en de genade van Jezus Christus, moeten we naar onsterfelijkheid streven. Die wordt ons geschonken, wanneer Christus voor de tweede keer terugkomt. (zie hierboven Romeinen 2: 7) Hieronder staan Bijbelverzen, die laten zien, dat de mens sterfelijk is.

“Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God, of een man rein tegenover zijn Maker?” Job 4: 17
“Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.” Romeinen 6: 12

“En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.” Romeinen 8: 11

“Allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke [King James: sterfelijke] moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke [King James: sterfelijke] zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Rijk van de dood, waar is uw overwinning?” I Korinthe 15: 52 – 55
“Want wij die leven, worden steeds aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar zou worden in ons sterfelijk vlees.” II Korinthe 4: 11

Volgens de Bijbel wordt ons “sterfelijk vlees” “veranderd” bij de tweede komst van Jezus.

Overgenomen van de site ‘Er staat geschreven’