Deel 7: De oorsprong van het kwaad en de liefde

God vertelt ons in het eerste boek van de Bijbel dat Hij alle dingen heeft geschapen. Heeft Hij dan ook het kwade geschapen… foutje? Gods antwoord is nee! Hij zegt dat alles zeer goed was bij de schepping, dus ook de mens. Gen. 1:31; “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Deut. 32:4 “Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.”

In de Bijbel vertelt God ons dat Hij ook andere wezens, engelen geschapen heeft, ook perfect! Maar met één van de engelen ging er iets fout. Het boek Ezechiël vertelt ons over een hoofdengel die volmaakt was, maar niet tevreden was met zijn positie en die gelijk wilde zijn aan zijn Schepper.

Ez. 28:14, 15 HSV
“U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt.
Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg,
u wandelde te midden van vurige stenen.
Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd,
totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.”

Perfect, volmaakt wil zeggen volkomen in liefde in harmonie met mens en natuur. Hoe is het kwade dan hier ontstaan? God vertelt ons dat één van de belangrijkste engelen, Satan, die Hij volmaakt geschapen had, trots werd in zijn hart, jaloers, hij begeerde de positie van zijn Schepper God.

Jes. 14:12-14 (HSV)
“Hoe bent u uit de hemel gevallen,
morgenster, zoon van de dageraad!
U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!
En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel;
tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen,
ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.
Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten,
ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.”

Maar dan heeft God hem toch niet volmaakt geschapen? Kan iets wat volmaakt is vervallen tot onvolmaakt? Jazeker, net zoals b.v. een goede chauffeur tot een brokkenpiloot kan worden door het gebruik van alcohol. De oorzaak zit in de keuze van de chauffeur, pakt hij de fles of niet. God heeft zowel engelen als mensen geschapen met een eigen vrije wil. Wij zijn geen robots. Een vrije wil is onlosmakelijk verbonden aan liefde. Kun jij iemand liefhebben uit dwang? Liefhebben is een kwestie van keuze. Een principe dat eeuwig zal blijven bestaan! Liefde maakt ons gelukkig en blij. Liefhebben staat tegenover geweld, jaloezie, diefstal, overspel etc . Kwaad betekent je afkeren van God; de bron van liefde, negeren. Allemaal zaken waarvan God vertelt dat ze verdriet en narigheid zullen veroorzaken en uiteindelijk tot de dood zullen leiden. De liefde is volmaakt wanneer deze nare eigenschappen niet voorkomen. Zoekt elk mens niet naar liefde en geluk? Lees eens 1 Kor. 13 over de liefde (HSV). Een omschrijving, een wens of norm die God ons voorhoudt:

“Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.

De liefde vergaat nooit.
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”

Vraag: Vul bij het lezen van 1 Kor. 13 waar “zij” staat eens “ik” of ”jouw naam” in. Herken jij jezelf daarin? Ontdek je gebreken? Zo ja zou jij willen leven naar de volmaakte liefde?

Geplaatst in Misleiding vanaf het paradijs tot heden.