De wederkomst van Christus

DE WEDERKOMST VAN JEZUS, DE HOOP DER EEUWEN
Eén der meest plechtige en ernstige waarheden in de Bijbel is de toekomst en de verschijning van Jezus Christus in heerlijkheid. Met deze verschijning eindigt het grote plan der verlossing. De gelovigen van alle eeuwen hebben dan ook naar dat ogenblik uitgezien. Vanaf het ogenblik, dat het eerste mensenpaar in zonde viel, tot op onze tijd, zagen mensen over de ganse aarde reikhalzend uit naar de dag waarop God een voleinding maken zal met deze gevallen wereld. De Maranatha gedachte loopt als een gouden draad door de gehele-BijbeL De Adventhoop, de hoop op de wederkomst van Jezus, was voor de apostelen en latere gelovigen de kern van ‘t evangelie, die hun troost en kracht schonk., om beproevingen te verdragen en het hoofd te bieden aan tegenstand en vervolging. Met de wederkomst van Jezus eindigt deze bedeling.
De bekende evangelist Dwight Moody schreef hierover als volgt:. „Vanaf het ogenblik dat de gedachte van de wederkomst des Heren, om Zijn volgelingen tot Zich te nemen, van een mens bezit neemt, verliest de wereld haar houvast op hem. Handelen in gas- en waterondernemingen of spoorwegen, saldo’s op de bank, vormen dan voor hem niet meer de hoogste waarde. Zijn hart is vrij en hij ziet voorwaarts naar de gezegende
wederkomst van zijn Heer, Die, wanneer Hij komt, hem opneemt in Zijn gezegend koninkrijk.” (The Second coming of Christ, blz. 6-7).

1. JEZUS EIGEN BELOFTE.
Johannes 14: 1-3. Het geloof aan de wederkomst des Heren wortelt in de belofte die Hijzelf heeft nagelaten. „Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.

Meer over dit onderwerp AGP Internet