De belofte van vrede

Vrede – geld kan het niet kopen, verstand kan het niet verkrijgen, wijsheid kan het niet bereiken; u kunt nooit hopen om het door eigen inspanning zeker te stellen. Maar God biedt ons vrede als geschenk gratis aan. Wij ontvangen het als we het aannemen. Jezus zei: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden” (Johannes 14:27).

Wanneer u vrede zoekt, is de eerste stap uw zonden te belijden. Na uw zonden te hebben beleden en ze te hebben weg gedaan, neemt u zich voor uzelf aan God over te geven, Hem in gebed te vragen uw zonden weg te wassen en u een nieuw hart te geven. Geloof dat vervolgens eenvoudigweg, omdat Hij beloofd heeft dat te doen. Door Zijn belofte volledig te geloven wordt dat werkelijkheid in ons leven.

Jezus genas mensen van hun kwalen als zij geloofden in Zijn macht. Hij hielp hen met de dingen die zij konden zien, en hen op die manier met vertrouwen te inspireren inzake dingen, die zij niet konden zien en hen te leiden om te geloven in Zijn macht om zonden te vergeven. Dit verklaarde Hij duidelijk bij de genezing van de verlamde man: “Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis” (Mattheüs 9:6). De discipel Johannes schreef, dat Christus’ wonderen opgeschreven zijn, zodat wij zouden geloven, dat Jezus de beloofde verlosser was (Johannes 20:31).

Handelen naar de belofte

Uit de Bijbelse verslagen over hoe Jezus de zieken genas, putten wij het geloof uit Zijn vermogen en gezag om onze zonden te vergeven.

In het verhaal van de verlamde in Bethesda was de lijder hulpeloos; hij had zijn ledematen zo’n 38 jaar niet gebruikt. Zonder notitie te nemen van dat feit beval Jezus hem: “Sta op, pak je bed en wandel.” De zieke man had kunnen antwoorden: “Heer, als U mij wilt genezen, zal ik U gehoorzamen.” Maar nee, hij geloofde Christus op Zijn woord, geloofde dat hij genezen was en hij probeerde het meteen. Hij wilde lopen en dat deed hij! Hij handelde op Christus’ woord en op dat moment gaf God de macht om Zijn verzoek in te willigen. Hij was genezen.

Op precies dezelfde manier zijn wij zondaars. Wij kunnen niets doen aan de zonden uit ons verleden. Evenmin kunnen wij onze eigen harten veranderen en onszelf op één of andere manier heilig maken. Veeleer belooft God dit voor ons te doen. Hij doet dat door Christus. Wij geloven die belofte. Wij belijden onze zonden en geven onszelf aan God. Wij kiezen ervoor Hem te dienen. Net zo zeker, dat als wij dit doen, zal God Zich aan Zijn woord houden. Wanneer wij Zijn belofte geloven – geloven dat wij vergeven zijn en herschapen – vult God de werkelijkheid aan. Wij worden heel gemaakt, net zoals Christus de kreupele man kracht gaf om te lopen, toen hij geloofde dat hij genezen was. Het is waar, als je het maar gelooft.

Wij moeten niet slechts wachten om te voelen dat wij zijn genezen. In plaats daarvan moeten wij zeggen: “Ik geloof het. Het is waar, niet omdat ik het voel maar omdat God het heeft beloofd.” Jezus zegt: “Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen” (Markus 11:24).

Er is echter een voorwaarde verbonden aan deze belofte, en dat is dat wij naar Gods wil bidden. Maar het is Gods wil om ons van zonde te reinigen, ons Zijn kinderen te maken en ons in staat te stellen een heilig leven te leiden. Wij mogen dus om deze zegeningen bidden en geloven, dat wij ze zullen ontvangen en God danken, dat wij ze hebben ontvangen. Het is ons voorrecht naar Jezus te gaan en gereinigd te worden en zonder schaamte of berouw voor de wet te staan. “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest” (Romeinen 8:1).

Daarna zijn wij niet meer van onszelf; wij zijn gekocht met een prijs. “In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam” (1 Petrus 1:18,19). Door deze simpele daad van God te geloven is de Heilige Geest een nieuw leven in onze harten begonnen. Wij zijn als kinderen, die in Gods familie zijn geboren en Hij houdt van ons zoals Hij van Zijn Zoon houdt.

Kom zoals u bent

Nu u zichzelf aan Jezus hebt gegeven, trek u niet terug, ga niet bij Hem weg. Zeg dag na dag: “Ik ben van Christus; ik heb mijzelf aan Hem gegeven.” En vraag Hem u Zijn Geest te geven en u door Zijn genade te behouden. Door uzelf aan God te geven en Hem te geloven, wordt u Zijn kind, dus moet u in Hem leven. De apostel zegt: “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem” (Kolossenzen 2:6).

Sommige mensen voelen dat zij aan enige voorwaarden moeten voldoen en God moeten bewijzen, dat zij bekeerd zijn voordat zij aanspraak kunnen maken op Zijn aanbod van vergeving en zegen. Maar zij kunnen het nu claimen. Jezus wil graag dat wij tot Hem komen zoals wij zijn: vol zonde, hopeloos en afhankelijk. Wij mogen met al onze zwakheden en zondigheid komen en Hem vergeving en om Zijn kracht vragen. Omringd door Zijn heerlijkheid, macht en liefde verbindt Hij onze wonden en begint het reinigingsproces in onze levens en verwijdert Hij alle onzuiverheid en het natuurlijk verlangen tot zondigen.

Net op dit punt falen velen: zij geloven eenvoudigweg niet dat Jezus hen persoonlijk, individueel vergeeft. Zij geloven God niet op Zijn woord, erop vertrouwend dat vergeving voor elke beleden zonde kosteloos wordt verleend. Zet dus elk wantrouwen opzij dat Gods beloften niet voor u gelden. Niemand is zo vol zonde, dat hij geen kracht, zuiverheid en rechtvaardigheid in Jezus kan vinden, die voor hem stierf. Hij wil dat wij leven, niet sterven.

Wanneer u iemand bent, die nog steeds twijfelt, kijk dan naar Jezus, want Hij leeft om te bemiddelen ten gunste van zondige mensen. Dank God voor het geschenk van Zijn Zoon en bid dat Zijn dood voor u niet voor niets was. Kom naar Jezus met uw hele hart en doe het vandaag.

Wanneer u de Bijbelse beloften leest, herinner u dan dat zij de uitdrukking zijn van Gods liefde en medelijden voor de mensheid. Zijn hart met oneindige liefde is vol met erbarmen voor u en “in Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade” (Efeze 1:7).

Kom dus dichter bij Hem met belijdenis en berouw door gebed en Hij zal dichter bij u komen met genade en vergeving.