Deel 1 : Inleiding – Goed nieuws

Bron: Stichting Bijbelwijzer

Bestaat God? Als God liefde is waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld, waarom laat Hij dit allemaal toe, of waarom grijpt Hij niet in? Was God er alleen in het verleden toen Hij grote wonderen deed op aarde? Waar is God?

Ken jij iemand die niet blij is met goed nieuws? Wil elk mens niet gelukkig leven? Wie kan er zonder liefde en vrede in zijn of haar leven? Wie hoopt er niet op een goede toekomst, goede gezondheid etc? Verlangen we niet allemaal naar deze zaken? Zo was het leven oorspronkelijk ingesteld. De realiteit is echter helaas anders geworden. De Schepper van al het leven wil ieder mens terugbrengen naar de oorspronkelijke situatie. Wie zou hiervoor niet willen kiezen? Daar gaat deze studie en het evangelie over.

Onder het kopje inleiding staan vragen aan het adres van God. En dat is niet verkeerd, want heeft ieder mens geen vragen over deze tijd, het verleden en de toekomst? Zeker in de tijd waarin wij leven lijkt eigenlijk niets meer zeker of vanzelfsprekend. In deze serie korte Bijbelstudies zullen we op deze onderwerpen ingaan en proberen antwoorden te vinden. Omdat het vragen zijn aan het adres van God zullen we dan ook in de eerste plaats de antwoorden die Hij geeft in de bijbel onder de loep nemen. Omdat God gebeurtenissen van tevoren bekend maakt kunnen wij Zijn Woord toetsen om onze twijfel weg te nemen. Immers Hij zegt: Mijn Woord is de waarheid.

Jes. 45:23 (NBG) “Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.”
Amos 3:7 “Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.”

meer delen kunt u vinden in het zijmenu: Misleiding vanaf het paradijs tot heden

Deel 16: Wat moet ik doen voor een gelukkig leven?

Diep in het hart zoekt ieder mens naar een gelukkig bestaan in liefde en vrede. Op onze speurtocht hiernaar zoeken we het dikwijls in een gedegen opleiding, een goede baan, een gezin, mooi huis, vakanties, geld etc. Ook als we dit allemaal hebben blijft er een verlangen in ons hart naar waar geluk en liefde. Blijkbaar heeft God dit verlangen in het hart van ieder mens gelegd. Daarom kan ook alleen Hij dat verlangen vervullen naar het voorbeeld zoals het was in de Hof van Eden. Is dit voor ons bereikbaar?

We boeken vooruitgang in technologie en wetenschap, maar aan de andere kant zien wij door geweld en natuurrampen een grote puinhoop in onze wereld. En tenslotte weten we allemaal dat we zullen sterven. We zijn kwetsbaar. Ons leven is van veel factoren afhankelijk! We hebben moeite om afhankelijk te zijn van een ander, we willen zelf bepalen wat we doen en wat goed voor ons is. Natuurlijk is het zo dat je wel eerst vertrouwen in iemand moet hebben voor dat je van hem of haar afhankelijk wilt zijn. Waarom hebben we moeite om te erkennen dat we van God afhankelijk zijn?

Om God te vertrouwen is kennis van Hem heel belangrijk, wie is Hij, wat heeft Hij met je voor? God leren we kennen door zijn woord, maar vooral door het leven van Jezus Christus. Een dergelijke vraag stelden zijn discipelen “Toon ons de Vader”:

Joh. 14:9 (NBV) “Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?”

Joh. 5:39 (HSV) “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.”

Kan kennis je redden? Neen, maar door gebrek aan kennis kan je wel verloren gaan. Hosea 4:6 (NBG) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”

Onderzoek naar Gods Woord is iets wat jij kunt doen, maar daar kan het niet bij blijven. Een sprekend voorbeeld hiervan is het verhaal van een jonge rijke man die naar Jezus toekwam:

Mat. 19:16- 22 (HSV) “En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.”

Uit dit verhaal kunnen we leren dat het leven naar de waarheid meer is dan de waarheid kennen. Anderzijds leert het ons ook dat wij onszelf nauwelijks naar waarheid kennen.

Jer. 17:9 (NBG) “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?

We zijn snel geneigd om te denken dat het met ons wel goed zit, dat wat wij denken juist en de waarheid is. Gods woord gaat verder, het doorgrond onze diepste overwegingen.

Hebr. 4:12 (NBG) “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten”

De geestelijken leiders in Jezus tijd kwamen dikwijls met goed overwogen strikvragen naar Jezus om Hem klem te zetten, iets tegen Hem te vinden. Hun houding was niet oprecht en zij waren niet op zoek naar de waarheid maar zochten wegen om “hun waarheid” te bevestigen. Steeds bleek uit Jezus antwoorden dat God al hun gedachten en overwegingen kende en dat deze niet overeenkomstig de waarheid was die God ons mensen wil leren. Zo is het ook dikwijls met ons. De Bijbel toont duidelijk aan dat er een verandering in ons denken moet plaatsvinden. Het begint met het onderscheid tussen goed en kwaad, een aantal principes die God heeft vastgelegd in de 10 geboden.

Ontdek je daarin Gods liefde naar Hem en de medemens? Een liefde die wij niet van nature hebben. Maar zou je die principes volledig willen aanvaarden?

Ook dit is een keuze die jij moet maken. Iets wat jij dus moet doen en is niet afhankelijk van een geestelijke of wie dan ook! Liefde is verbonden met een vrije wil en keuze.

Indien jij hier ja tegen zegt wil God deze liefde in je hart schrijven zodat je vanuit deze liefde kunt leven.

Dan begint het eeuwige leven, een leven in liefde en blijdschap. Een liefde en leven die jijzelf op geen enkele manier zelf kunt bewerken. Je kunt er voor kiezen, er naar willen leven. Dan zal God je de kracht schenken om ernaar te leven. En opnieuw zal in de praktijk blijken dat we 100% afhankelijk van God zijn om ze uit te leven. Maar God zal altijd jouw keuze respecteren. Daarom dat het gebruik van onze wil essentieel is.

Vraag:

a. Waarom kan een eeuwig leven in waar geluk en liefde alleen door God gegeven worden?

b. Hoe komt het dat we dikwijls zo’n moeite hebben de Bijbels als Gods Woord te accepteren?

Deel 15: Bewijs en herstel

We hebben in vorige delen van de studie stilgestaan bij het ontstaan van het conflict tussen God en Satan en bij de wederzijdse beschuldigingen van een onrechtvaardig karakter. Wie heeft er gelijk?

We zien ook met eigen ogen dat het kwaad in de wereld heerst en groeit, ja de wereld tot een puinhoop maakt. Dit is precies hetgeen God voorzegd had bij het ontstaan van het kwaad in Satans hart. (Jes. 14:16, 17 zie deel 10) Maar wij als mensen maken toch de wereld tot een puinhoop zal je zeggen? Dat klopt, maar we vonden ook dat de neiging tot het kwaad erfelijk is, en daardoor alle mensen gezondigd hebben. Ken jij iemand die nog nooit iets verkeerds gedaan heeft?

Rom. 5:12 “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben”

Hier zien we een stukje waarheid waar niemand omheen kan. Maar wat we niet zien is de actieve macht achter de schermen; hoe de Satan nog steeds de mensen beïnvloedt tot het kwaad, aanzet tot oorlog, rebellie tegen de Schepper. We zagen ook dat hij dit doet door misleiding en met een specifiek doel. Dat doel zal leiden tot het grootste bedrog in de hele geschiedenis van de aarde met enorme gevolgen voor ieder mens. Dat hoogtepunt van de geschiedenis is bijna bereikt. We zullen in de verdere studie hier uitgebreid bij stil staan.

We zullen verder gaan met de vraag: hoe ik kan zien dat God rechtvaardig is? De strijd tussen goed en kwaad alsmede de oplossing hiervan komen we tegen bij de belofte die God direct geeft na de eerste zondeval heeft uitgesproken. We zullen ook bij de vervulling van de belofte stilstaan.

Gen. 3:15 NBG “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Galaten 3:16 “Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.”

Jezus Christus is het beloofde zaad, de Zoon van God die mens geworden is en onder ons gewoond heeft. Zijn leven was wel zonder kwaad, zonder enige smet. Duizenden mensen hebben Hem meegemaakt, hoe Hij leefde, dat hij liefde toonde in de moeilijkste omstandigheden, ja tot in de dood. Zijn leven vond een vroegtijdig eind door toedoen van de boze achter de schermen. Hij werd gekruisigd op Gogoltha terwijl er niets tegen Hem was. Hier werd het overtuigende bewijs geleverd tussen het resultaat van de karakters van Satan en God. Want Christus was God. Jezus zegt over zichzelf:

Joh 14:9 NBV “Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?”

Met andere woorden, Christus heeft hetzelfde karakter als God de Vader. Iedereen kan kennis nemen van het leven van Jezus door de vier evangeliën te bestuderen. (De evangeliën Matteüs , Marcus, Lucas en Johannes) Dikwijls wordt God gezien als een streng straffend figuur terwijl Jezus als liefdevol wordt ervaren. Maar dit is een vertekend beeld want beiden hebben hetzelfde karakter. Het is opnieuw de boze die ons mensen een verkeerd beeld van God voorhoudt, net zoals hij deed in de hof van Eden aan het eerste mensenpaar. Misleiding is het grootste wapen van de boze in onze tijd. Wat kan Christus voor jou betekenen?

We hebben gezien dat door één verkeerde daad de ellende in deze wereld is gekomen. Hoewel de mens geneigd is allerlei wegen tot herstel van het goede te zoeken en te bewandelen, zijn wij niet in staat het kwade uit te roeien en blijven we worstelen met schuld. Kwaad of zonden is verbonden met schuld. In de Hof van Eden gaf Adam Eva de schuld, Eva op haar beurt de slang. De neiging tot kwaad is blijkbaar erfelijk.

Er ontstaat steeds meer wetgeving en regels om het kwaad en onrecht tegen te gaan maar desondanks zien we alleen maar meer geweld en onrecht. Na de tweede wereldoorlog zijn er vele organisaties opgericht onder het motto nooit meer oorlog! Hoe is het ruim 65 jaar later in deze wereld? Regels en wetten werken niet zolang men niet bereid is deze na te leven. Het leven zonder kwaad en onrecht heeft te maken met de gesteldheid van ons hart. Het vereist een verandering van hart (motivatie, onze gedachten en gevoelens waaruit ons handelen voortkomt).

Hoe kan ons hart veranderen? God is hier heel duidelijk in: Er is maar één weg: God zelf, die mens werd, in Jezus Christus, het perfecte voorbeeld.

Joh. 6:14 (HSV) “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Rom. 5:18, 19 (NBG) “Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.”

Marc. 7:20-23 (HSV) “Wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.”

Ez. 18:36 (HSV) “Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël?”

Hebr. 10:16 (HSV) “Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven”

We hebben al stil gestaan bij het feit dat het gevolg van schuld en zonden de dood tot gevolg heeft. Christus is bereid jouw schuld op zich te nemen, Hij was bereid om voor jouw te sterven omdat Hij jouw schuld gedragen heeft, want jouw schuld en zonden hebben de dood tot gevolg. In plaats van jouw schuld wordt jou Zijn rechtvaardig leven toegerekend, waardoor jij eeuwig leven mag hebben.

Alleen Christus kan dit doen omdat Hij als enige onschuldig en zonder kwaad was. Hij is ook als enige uit de dood is opgestaan. De Bijbel zegt Hij heeft de dood overwonnen. (Hand. 2:24) Immers Hij had de wet in zijn hart, dat wil zeggen Hij leefde de wet uit, of zoals de Bijbel ons leert Hij heeft de wet volbracht. (Lucas 18:31 en Math. 5:17, 18)

Christus is God, er bestaan geen andere goden die dit aanbod kunnen doen. Dit is ook het unieke van het Christendom: het zijn niet onze verdiensten en inspanningen die recht op eeuwig leven geven, maar de verdienste van Christus. Dit geschenk of genade wordt ieder mens aangeboden! De acceptatie blijft is een persoonlijke kwestie voor ieder mens!

Waarom bied Hij je dit allemaal aan? Uit liefde omdat jij zijn schepsel bent, het kroonstuk van de schepping. (Gen. 1:26 t/m 28) Die schepping wil Hij herstellen zoals het was in het beginne. (Openb. 21:5) Alleen zullen daar slechts mensen kunnen wonen die Zijn aanbod willen aanvaarden en bereid zijn om nooit meer te zondigen, of zoals we in bovenstaande tekst hebben gelezen; mensen die bereid zijn om Zijn wetten in hun harten te laten schrijven. In het begin hebben we al gezien dat Zijn wetten een omschrijving zijn van Zijn liefde, het perfecte leven. Wil jij vanuit die liefde leven?

Rom. 5:10 (HSV) “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.”

Openb. 1:17, 18 (HSV) “En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.”

Openb. 21:4, 5 (HSV) “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.”

Vraag:

a. Wat is het unieke in het Christendom dat geen enkele andere religie kent?

Deel 14: Waar gaat onze strijd over?

We hebben al stilgestaan dat een geschapen hoofdengel de positie van Zijn Schepper begeerde door jaloezie, begeerte en trots. Hij was niet bereid dit gevoel en verlangen weg te doen, integendeel hij haalde anderen over in zijn denken mee te gaan. Hij vond God niet rechtvaardig, God hield wat achter wat hij begeerde. Satan wist deze gedachten en gevoelens op te wekken bij het eerste mensenpaar. Let op hoe sluw Satan te werk gaat:

Gen. 3:1-5 HSV “De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.”

Satan vertelt eerst niet de volle waarheid over wat God gezegd heeft. Opmerkelijk overigens dat de vrouw hem corrigeert, ze weet dus duidelijk wat God gezegd heeft. Vervolgens maakt hij God uit voor leugenaar; gij zult niet sterven. Verder wekt hij de begeerte op; kennis vermeerdert en je wordt gelijk God. (Precies de begeerte die in Satans hart leefde.) Kort samenvattend Satan aanklacht: God is niet rechtvaardig, Zijn karakter is niet eerlijk.

Maar wat zegt God over Satans karakter? Ez. 28:15 HSV “Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen.”

Joh 8:44 NBG “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Het is duidelijk dat de strijd gaat om het karakter. Is God rechtvaardig? Had Satan gelijk? Is het terecht dat God Satan wegdeed vanwege zijn slechte karaktereigenschappen? Had God ongelijk toen Hij stelde dat het karakter van Satan tot ellende, geweld en verdriet zou leiden, ja dat de aarde tot een puinhoop zou worden? Dat het uitleven van Satans karaktereigenschappen de vrede en het geluk zou wegnemen? Op het moment dat het kwaad ontstond was dit voor alle geschapen wezens een vraag.

Geen mens behoeft meer aan de waarheid van Gods woorden te twijfelen, immers de aarde is tot een puinhoop geworden. Natuurlijk zien we gelukkig nog mooie stukjes in de natuur, maar de vrede is ver te zoeken. Ziekte, geweld en dood heersen. Het moge ook duidelijk zijn dat er pas volkomen vrede en geluk kan heersen wanneer het kwaad is verdwenen, uitgebannen en alleen liefde heerst. De principes van de liefde zijn omschreven in 1 Kor. 13 (zie deel 6) en in de wet van de tien geboden. Lees ze eens rustig na en bedenk daarbij dat de geestelijke strekking veel verder gaat dan hoe ze kort en bondig staan uitgedrukt. Zowel 1 Kor. 13 en de tien geboden zijn een uitdrukking van Gods karakter: Liefde.

Exodus 20:1-17 “Toen sprak God al deze woorden:

1. Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

2. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

3. Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

4. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.

5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.

6. Gij zult niet doodslaan.

7. Gij zult niet echtbreken.

8. Gij zult niet stelen.

9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

10. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.”

Het is Satan geweest die beweerde dat Gods karakter niet rechtvaardig is en die bovenstaande principes naast zich neerlegde. Door zijn “campagne” hebben vele engelen en het eerste mensenpaar en daarmee hun hele nageslacht zich aan hem verbonden. Anders gezegd we zijn gevangenen van hem geworden, geneigd tot het kwade.

Ondanks onze natuurlijke neiging tot het kwade biedt God ons gelukkig nog steeds de mogelijkheid om bevrijd te worden uit onze gevangenschap. We kunnen kiezen voor terugkeer naar de staat waarin het eerste mensenpaar geschapen was: Gods beeld, Zijn karakter (1 Kor.13, de 10 geboden) God wil dat karakter in de mens herstellen, maar dat doet Hij slechts indien wij hier met hart, ziel en verstand ja tegen zeggen. (Zie verder volgende deel) Hebr. 10:16 NBG “want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven”

In feite is dat de hele strijd op aarde. Een persoonlijke keuze en strijd tussen goed en kwaad, het karakter van God of van de boze. Een strijd om de ware liefde. Het is de bedoeling van boze dat de mens Gods karakter, geboden vergeet, naast zich neerlegt en de weg van ons eigen goeddunken volgt die tot de dood leidt. Het is belangrijk deze principes bij al de studies in gedachten te houden. In het volgend deel zullen we stil staan bij het overtuigend bewijs wie rechtvaardig is, God of Satan.

Vraag:

a. Hoe zou volgens jou de wereld eruit zien indien iedereen de geboden van God zou uitleven?
b. Wat heeft de keuze om uit onze gevangenschap tot het kwade gered te worden te maken met een rechtvaardige God?
c. Hoe anders zou jouw leven eruit zien indien je Gods liefdesmaatstaven wenst uit te leven?

Deel 13: De strijd op aarde voorzegd

Lees Genesis 3 We hebben al even stilgestaan bij de oorsprong van het kwaad dat in de hemel ontstond en de strijd die wordt voortgezet op de aarde. Een strijd die gaat om aanbidding; God de Schepper van hemel en aarde of Satan, een geschapen wezen, die zich gelijk wil stellen aan God. Door valse beschuldigingen aan het adres van God wist hij met succes een groot aantal engelen achter zich te krijgen. De vrede, het geluk en liefde was hierdoor in het universum verstoord. Door dezelfde tactiek

verleidde Satan het eerste mensenpaar door het volkomen vertrouwen in Gods Woord aan het wankelen te brengen. Daardoor waren zij diep beschadigd, dieper dan zij zelf konden vermoeden. Het kwam van kwaad tot erger. Ze maakten de moord van Kaïn op Abel mee, twee kinderen van hen. Wat was de oorzaak van de moord tussen de twee broers? Jaloezie!

Hier zien we hoe de besmetting van het kwaad doorwerkt. Voordat Satan met zijn misleiding tot Adam en Eva, het eerste mensenpaar, naderde, had God hen gewaarschuwd. Maar hij kwam niet met open vizier tot hen, maar indirect via de slang. Zijn doel is blijvende scheiding tussen God en de mens te bewerken. Daarom is zijn werkterrein bij uitstek de kerk om de gelovigen te misleiden door waarheid vermengd met leugen voor te schotelen. Satan zou helaas zoveel succes binnen de kerk hebben dat een groot deel van de kerk op haar beurt een verleiding voor de gehele wereld zou worden. Dit zullen we stap voor stap gaan bestuderen. Gods profetie (voorzegging) van de strijd op aarde:

Gen. 3:15 ( NBG) “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Met het zaad van de vrouw wordt Christus, de Messias, de Verlosser bedoeld (zie Galaten 3:16).
De vrouw is het symbool voor de gemeente, het volk van God. (zie Jer. 3:20; Hosea 2:18, 19; 2 Kor. 11:2 en Openb. 19:7, 8)
In eerste instantie is het de vijandschap tussen de Satan en Christus. De finale van deze strijd om aanbidding vinden we omschreven in het boek Openbaring:

Openb. 17:13,14 (NBG) “Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.”

Met het beest wordt Satan bedoeld (zie Openb. 12:9) en het Lam Christus (zie Joh. 1:29) Beide partijen zullen aanhangers hebben; met andere woorden de mensen hebben gekozen. Hier zien we ook dat het Lam de overwinnaar zal zijn. In feite kan jij nu kiezen of je bij de overwinnaars zult behoren of bij de verslagenen. Satan gebruikt misleiding en dwang om mensen aan zich te binden. God daarentegen probeert de mensen door liefde te binden.

Tussen de twee teksten uit Gen. 3:15 en Openb. 17:14 ligt er een hele geschiedenis waarin naast een letterlijke strijd vooral een geestelijke strijd gevoerd wordt. Het is een strijd om ieder persoon, om jou, om jouw persoonlijke toekomst, maar ook een wereldomvattende strijd.

Vraag:

a. Vind jij het belangrijk dat informatie altijd op waarheid berust? Waarom?
b. Jouw keuzes bepalen je handel en wandel in de praktijk. Sta jij wel eens stil dat jouw keuzes ook gevolgen kunnen hebben voor anderen met betrekking tot eeuwig leven of eeuwige dood?

Deel 12: Waarom laat God ellende toe?

Jij gaat naar een restaurant om te gaan eten en je krijgt een menukaart voor je neus met allemaal heerlijke gerechten en jij kiest voor een menu met allerlei exotische groenten, wat verwacht je dan? Dat je krijgt waarvoor je gekozen hebt. De ober komt terug en zet je een bord met stamppot voor je neus, wat zeg je dan?

Ober dat heb ik niet besteld, daar heb ik niet voor gekozen en je wijst op de menukaart. De ober knikt begrijpelijk en zegt, er is maar één soort maaltijd. Voel jij je niet bedrogen? Je geloofde en vertrouwde dat je opgediend zou krijgen voor hetgeen je gekozen had. Je verwachtte dat je keuze gevolgen zou hebben. Anders is er toch geen sprake van een vrije keuze?

God geeft of laat toe waarvoor je gekozen hebt. Dat is eerlijk. Hij geeft van tevoren aan wat voor gevolgen onze keuzes zullen hebben. Maar geloven wij dat? Hij houdt ons de keuze tussen een eeuwig gelukkig leven voor en de dood. Is het niet zo dat we dikwijls een groot probleem hebben om volledig op Zijn woord te vertrouwen of te geloven?

De geschiedenis van onze aarde met alles wat we meemaken levert het bewijs dat God inderdaad gelijk had en heeft in hetgeen Hij voorzegd had over de gevolgen van het kwaad. (Jes. 14:16)

Vraag: Wat is jouw reactie als verteld wordt dat God schuldig is aan de ellende op aarde?

Deel 11: Had God de gevolgen van de zonde voorzien?

Jazeker, Hij wist dat door het kwaad of de zonde en rebellie van Satan, de wereld tot een puinhoop zou worden. Een opmerkelijke tekst direct bij Satans val vinden we in Jesaja:

Jes. 14:16 HSV “Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan?’’

Het bewijs van deze uitspraak van God zien we om ons heen. Is dit ook niet een duidelijke aanwijzing dat God wel moet bestaan? Immers geen mens kon dit duizenden jaren van te voren weten. We zullen nog enkele profetieën die op onze tijd slaan noemen en waar we in deze studie bij zullen stilstaan.

Openb. 12:17 (HSV) “En de draak ( Satan) werd boos op de vrouw (Gods volk) , en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.’’

Openb.13:3, 4 (HSV) “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?’’

Zonder op dit moment op de diepere betekenis in te gaan zien we hier de bron of aanstichter van de oorlogen op aarde. Soms lijkt het in de Bijbel dat God het kwaad over de wereld bewerkt. Maar in feite betekent het dat Hij het toelaat en heeft voorzien.

Vraag: De Bijbel vertelt ons dat alle mensen deel hebben aan aanbidding en dat er slechts twee keuzes in aanbidding bestaan. Heb jij wel eens stilgestaan wat het voor betekent “Het Beest” of God te aanbidden?

Deel 10: Met welk doel werd het eerste mensenpaar misleid?

We hebben gelezen dat Satan zich gelijk wilde stellen aan God. Hij wilde aanbeden worden in plaats van God. Bij aanbidding moet u niet direct denken van op de knieën liggen, maar Satan wil dat mensen meer waarde hechten aan zijn woorden in plaats van aan de woorden van God. Hiermee plaatst Satan zich op de eerste plaats. Deze jaloezie heeft hij niet uit zijn denken verbannen. Het bracht egoïsme en scheiding van Zijn Schepper teweeg. Een zonde die hij heeft overgebracht op de eerste mens en die we terugvinden in elk mens. Hij tracht mensen door misleiding aan zich te binden, hij wil macht over hen uitoefenen als zijn onderdanen. Helaas is hem dat aardig gelukt. Een macht die verdriet, vijandschap en de dood in onze wereld heeft gebracht.

Rom. 5:12 NBG “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben”

Het is precies zoals een bekend gezegde ons leert: het gaat van kwaad tot erger. Dat is de toestand waarin de wereld vandaag de dag verkeert. Het is belangrijk om te beseffen dat er naast God een andere kwade macht bezig is. Twee machten en elk mens heeft de keuze welke macht hij of zij wil dienen.

Vraag: Heb jij wel eens voor een ander (b.v. voor je werk) iets moeten doen of vertellen wat misleidend of niet helemaal eerlijk was? Is er verschil tussen misleiding die jijzelf bedenkt en misleiding die je in opdracht doet?

Deel 9: De allereerste misleiding

Lees Genesis 3:1-6; (HSV) “De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.”

Let op wat er gebeurt:

a. Allereerst komt Satan niet rechtstreeks maar via het medium van de slang.
b. Hij begint twijfel te zaaien over Gods woorden: “Is het waar dat God gezegd heeft…”
c. Vervolgens vermengt hij waarheid met leugen met als doel om achterdocht, jaloezie en twijfel op te wekken.

En helaas is dat gelukt. De ogen gingen pas open nadat het kwaad geschied was. En is dit niet vaak in ons leven het geval?

Vraag : Ben jij wel eens jaloers op iemand? Wat zijn de gevolgen als je de jaloezie niet uit je hoofd zet en deze gevoelens en gedachten blijft voeden?

Deel 8: Wat is zonde of kwaad?

Ware liefde is het leven zoals God het geschapen en bedoeld heeft. Alles wat daar tegenin gaat is het missen van dat doel van het leven. De Bijbel drukt dit uit als zonde. Zijn het niet de zonden zoals kwaadheid, boosheid, jaloezie etc. die de liefde bederven? Leven volledig uit de liefde, zo heeft God het leven bedoeld.

Wij zijn hiervan vervreemd, alleen het eerste mensenpaar heeft dit gekend. Die oorspronkelijke levensnorm is wat God voor ogen heeft. Het kwaad gaat over wat zonde in Gods ogen is. Zonde is eigenlijk dat we iets missen. Er zijn duizenden mensen die met een schuldgevoel rondlopen omdat zij hun tekortkomingen zien of bemerken dat ze iets missen. Schuld heeft direct te maken met zonden. Schuld kun je niet kwijtraken door zelfkastijding, eenzame afzondering etc. Het unieke van God is dat Hij alleen jou van alle schuld kan bevrijden. In verdere studies zal hier verder op worden ingegaan.

Zonde heeft een andere zeer nare eigenschap: het is zeer besmettelijk. Als iemand je uitscheldt dan heb je de neiging direct terug te schelden, geeft iemand jou een klap , ben je dan niet geneigd terug te slaan? Vertelt iemand kwaad over een ander, heb je dan niet de neiging die ander bij een ontmoeting met enige reserve aan te zien? Het brengt scheiding tussen mensen. Zo heeft de zonde scheiding gebracht tussen God en de mens.

Zo vertelt God ons dat het kwaad bij één geschapen engel is begonnen en velen heeft besmet. Door deze engel, die Satan of de duivel wordt genoemd, is volgens het scheppingsverhaal ook het eerste mensenpaar besmet geraakt, ondanks het feit dat God gewaarschuwd had tegen de verleiding van deze tegenstander. De geestelijke strekking van zonde gaat ver, veel verder dan zoals het kort is opgeschreven in de 10 woorden, de wet der 10 geboden. (Exodus 20) God spreekt de mensen aan door het geweten.

Rom 9:1 NBV “Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg”

God spreekt de mensen aan door Zijn Geest in het geweten. Door toename van zonden is de scheiding tussen God en mens zo groot geworden dat we dikwijls niet eens meer in staat zijn om eerlijk naar ons geweten te luisteren. Daarom dat God kort en bondig de wet der 10 geboden op schrift gegeven heeft. Het is een hulp voor ons geweten om te onderscheiden wat zonde is.

Rom. 7:7 HSV “Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren.”

Vraag:
a. Lees aandachtig Exodus 20 door en overdenk eens rustig wat dit betekent. Wat valt je op?
b. Wat merk je als je iemand die heel veel van je houdt onder ogen komt terwijl jij deze persoon bedrogen hebt?
c. Op welke manier denk jij dit weer goed te kunnen maken?