Bijbelse profetieën onthuld – Cami Oetman

Bekijk hier de serie op ons YouTube kanaal

Bijbelse profetieën onthuld

De chaos in de wereld wordt steeds groter, er is veel politieke verwarring, een wereldwijde pandemie doet de ronde. Steeds meer mensen hebben vragen over wat er aan de hand is en wat er nog gaat komen.  AWR (The Adventist World Radio) start vanaf zaterdag 13 maart de 14-delige, Nederlands ondertitelde serie: ‘Bijbelse Profetieën Onthuld ’.

In veertien afleveringen worden vragen beantwoord die belangrijk zijn voor deze tijd, en over hoe we hoop kunnen hebben voor de toekomst.

Deze serie is een mooie basis voor een (huis) studiegroep, alle belangrijke onderwerpen worden hier behandeld.

 

Deel 1 - Voorspellingen

 

Hebben de turbulente omstandigheden van deze wereld je ooit doen afvragen wat de toekomst in petto heeft? Gelukkig heeft God ons niet in het duister laten tasten. God heeft d.m.v. de Bijbel laten zien dat er een onzichtbare, intense strijd tussen God en satan de geschiedenis en het verloop van de tijd heeft gevormd.

Deze presentatie onderzoekt de profetie van Daniël 2 die een voorspelling geeft van de opkomst en ondergang van grote wereldrijken. Deze profetie toont de betrouwbaarheid van de Bijbel aan en laat zien dat God te vertrouwen is. lees verder

In deze aflevering zult u ontdekken dat de Bijbelse profetie in Daniël hoofdstuk 2, de tijdslijn voorspelt van de opkomst en val van wereldmachten.  U zult gaan begrijpen waar de strijd tussen Jezus en satan zijn oorsprong vond.  Voorspelt de Bijbel één wereldomvattende regering ??  Spreekt God door dromen ? In geval van koning Nebukadnessar wel.

Deel 2 - Het teken

 

Deze studie onderzoekt Mattheüs hoofdstuk 24, dat zich richt op de tekenen van de eindtijd. Bovendien verwijst het naar de hoop op de wederkomst van Jezus Christus.

Het was op de Olijfberg dat Jezus aan Zijn naaste volgelingen de tekenen openbaarde die direct zouden leiden tot Zijn tweede komst. De Bijbelse profetie die onze Heer Jezus Christus deelde, geeft ons een routekaart om te weten wanneer de tijd van Christus' wederkomst nabij is. Hij schetste de omstandigheden die in de laatste dagen zullen bestaan. lees verder

In de natuurlijke wereld zal het aantal rampen en ziekten toenemen.  "Er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom..." (Lucas 21:11). In het afgelopen decennium hebben we een snelle toename gezien in de frequentie van orkanen, tornado's, overstromingen en aardbevingen. Pestilenties, of besmettelijke epidemieën, nemen ook toe. De recente COVID-19-pandemie is een ander voorbeeld van "pest".

Jezus zei dat onrust en strijd de politieke arena zouden kenmerken. "Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met de andere" (Lucas 21:10). Van de Eerste en Tweede Wereldoorlog tot de huidige conflicten hebben we voortdurende onrust in onze wereld gezien. In de afgelopen maanden zijn rellen in de Verenigde Staten en in Hong Kong geëscaleerd tot geweld.

Hoe zouden sociale relaties eruitzien vóór de terugkeer van Jezus Christus? Jezus zei: "En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon" (Lucas 17:26). In Noachs tijd lag de focus op zelfbevrediging. Mensen hadden het te druk om naar een "gekke" man te luisteren die over een overstroming sprak. In onze tijd maken drukte en eigenbelang het moeilijk om naar de waarheid te luisteren. De apostel Paulus zegt dat mensen in de laatste dagen "het genot meer zullen liefhebben dan God" (2 Timotheüs 3: 4).

De religieuze omgeving zou ook aangeven dat Christus spoedig zal terugkeren. "En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen velen misleiden" (Matt. 24:11). We hebben gezien dat religieuze leraren beroemd werden en vrede en voorspoed beloofden. Die beloften stelden alleen maar teleur. Valse leraren zullen leugens gebruiken om hun agenda te promoten. Dit zal zelfs "de uitverkorenen" op de proef stellen (Matt. 24:24), degenen die van mening zijn dat ze gegrondvest zijn in Gods Woord. De Bijbel staat door de eeuwen heen, en blijft, de standaard waaraan alle leraren en leringen moeten worden getoetst.

Terwijl chaos en verwarring dramatisch zullen toenemen vóór Zijn komst, geeft één teken dat Jezus Christus deelde hoop. In Mattheüs 24:14 zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt tot een getuigenis voor alle naties; en dan zal het einde komen. " God is "niet gewillig dat iemand omkomt, maar dat allen tot bekering komen" (2 Petrus 3: 9). Hij wil dat iedereen de kans krijgt om het goede nieuws van de grote dag van de Heer te horen en de kans krijgt om Hem te volgen. God zal geen steen onbeproefd laten in Zijn poging om het evangelie aan iedereen te prediken en de keuze te bieden om lid te worden van het koninkrijk van God.

 

Deel 3 - de waarschuwing

 

Zoek je verlichting van de dingen die je verkeerd hebt gedaan? Ben je op zoek naar rust in plaats van bezorgdheid en angst? Je bent niet alleen. In deze blik op wat God zegt over het einde der tijden, laat je je angsten achter je en vind je nieuwe hoop in Gods liefde voor jou!

God heeft vaak waarschuwingen gestuurd voordat rampen toeslaan. Geïnspireerd door God waarschuwde Noach voor een wereldwijde vloed die de aarde verwoestte, lees verder

net zoals Jozef de farao van tevoren had gewaarschuwd voor een verwoestende hongersnood. En God heeft u en mij nog een waarschuwing gestuurd om u voor te bereiden op het einde der tijden.

In Openbaring 14: 6-9 vinden we deze laatste waarschuwing. Het goede nieuws is dat het verpakt is in Gods liefde voor ons. Het staat bekend als het "eeuwige evangelie". Een boodschap die ons eraan herinnert dat God bereidwillig zijn enige Zoon ter dood liet brengen om voor onze zonden te betalen.

Hoe aanmoedigend! Hoewel we Gods oordeel onder ogen moeten zien, heeft Hij gezorgd voor een manier om onze vergeving door Jezus te verzekeren! En deze vergeving opent ook de deur naar het eeuwige leven met Hem in de hemel!

De eerste engel geeft de waarschuwing om "God te vrezen" en "Hem eer te geven". Deze instructies laten zien dat we Gods wet moeten gehoorzamen en zijn leringen moeten volgen over hoe we ons leven moeten leiden. (Zie Prediker 12:13 en 1 Korintiërs 10:31)

Vervolgens wendt de engel zich tot de kwestie van aanbidding. Zie je, we leven in een tijd waarin miljoenen God als onze Schepper verwerpen. In deze waarschuwende boodschap roept God de wereld op om hem te aanbidden als onze Schepper God.

Waarom is dit bericht zo belangrijk? De engel zegt dat "het uur van Zijn oordeel is gekomen". Dit geeft aan dat God nu aan het oordelen is. Er vindt een tijd van onderzoek plaats voordat Jezus komt, zodat Hij zal weten wie de beloning van het eeuwige leven krijgt. (Zie Openbaring 22:12)

Zou het kunnen dat we in deze tijd van oordeel leven? Wordt onze toekomst bepaald door de keuzes die we vandaag maken? Dit kan eng zijn om over na te denken, toch?

Het goede nieuws is dat God ons van tevoren heeft gewaarschuwd. We hoeven niet bang te zijn. Hij wil dat we er klaar voor zijn en heeft de weg voor ons geopend om eeuwig leven te hebben!

De tweede en derde engelen richten zich op waarheid en dwaling. Veel mensen worden misleid door de valse leringen van mensen te volgen in plaats van naar Gods Woord te luisteren. De waarschuwingen van deze twee engelen zijn enkele van de ernstigste in de hele Bijbel.

Maak je geen zorgen. In aankomende video's zullen we kijken naar de betekenis van Babylon en het merkteken van het beest. Onthoud gewoon dat Gods Woord onze bron van veiligheid en waarheid is! (Zie Johannes 17:17)

De belangrijkste afweging van deze laatste waarschuwing is dat je voorbereid kunt zijn om in dit oordeel voor God te staan. Door de boodschappen van de drie engelen heeft God gezorgd voor een manier waarop de wereld gereed kan zijn wanneer Hij naar de aarde terugkeert.

God bereidt een groep mensen voor die Hem als Schepper zullen aanbidden. Ze zullen hem gehoorzamen omdat ze van hem houden. En deze groep individuen zal voor Jezus opkomen, wat er ook gebeurt.

Deel 4 - De weg

 

Zou het toepassen van de tien geboden die aan Mozes zijn gegeven de samenleving veranderen? Wat is er gebeurd met de waarden van weleer? Hoe is onze samenleving zo egocentrisch, respectloos en gerechtigd geworden? Is er een betere manier? Is het mogelijk dat we onze meest fundamentele waarden zijn vergeten? Er is een andere weg, De Weg onthult die reis. De presentatie zal de Tien Geboden onderzoeken en wat ze betekenen, hoe ze van toepassing zijn en of ze enige betekenis hebben in het leven van een christen. lees verder

Heb je het idee alsof onze samenleving aan het afbrokkelen is op zijn fundament?
Hoe komt het dat iedereen verschillende definities van goed en fout lijkt te hebben?
Hoe moet ik weten wat het juiste is om te doen?

De Bijbel spreekt vrijmoedig over de relativistische benadering van veel mensen en heeft duidelijke antwoorden over hoe onze moderne samenleving een veel betere plek zou kunnen zijn.
Terwijl in de wereld van vandaag iedereen een andere definitie lijkt te hebben van wat goed en fout is, heeft God een duidelijke norm voor moraliteit geschetst. In Exodus hoofdstuk 20 heeft God ons de tien geboden gegeven om ons de weg naar liefde en vrijheid te tonen. De eerste vier geboden laten ons zien hoe we een relatie met God kunnen hebben, terwijl de laatste zes geboden onze relatie met elkaar behandelen.

In de eerste vier geboden vinden we dat God van ons verlangt dat we Hem erkennen als onze Schepper en dat we Hem de eerste plaats geven in ons leven (Gebod # 1). Hij wil dat wij Hem aanbidden “in geest en in waarheid” (Johannes 4:24) in plaats van door door mensen gemaakte afgoden (Gebod # 2). God vraagt ​​ons om Zijn naam te respecteren als een teken van onze loyaliteit aan Hem (Gebod # 3). Bovendien vraagt ​​God ons om Zijn sabbatdag te heiligen en een periode van 24 uur per week door te brengen in aanbidding en dankzegging met Hem (Gebod # 4).

De laatste zes geboden moedigen ons aan om onze ouders te eren (Gebod # 5); stop met daden van schade zoals haat, woede, wraak en moord (Gebod # 6); trouw blijven aan onze huwelijksgeloften (Gebod # 7); neem niets dat niet rechtmatig van ons is (Gebod # 8); ons niet inlaten met liegen of roddelen (Gebod # 9); en roept ons op tevreden te zijn met wat we hebben, in het vertrouwen dat God zal voorzien in alles wat we nodig hebben (Gebod # 10).

Gods wet is als een muur van bescherming, die ons verbiedt om in een van de vele landmijnen van zonde te vallen. Het is Gods verlangen dat man en vrouw gelukkig zijn en in vrede leven. Het gehoorzamen van Gods regels zal ons ervan weerhouden dingen op de moeilijke manier te leren, maar op zichzelf zullen ze ons geen persoonlijke ervaring met God geven. In feite kan een lijst met regels zonder een daadwerkelijke ervaring met God te hebben een ellendige ervaring zijn.

De reden dat we gehoorzamen is niet omdat we proberen Gods gunst te verdienen. Het is de reactie van onze liefde voor Hem. Kies je er vandaag voor om Zijn weg te volgen?

Deel 5 - Het zegel

 

Deze presentatie behandelt de sabbatdag volgens  het vierde gebod en laat de geschiedenis zien vanaf de schepping tot de  in de nieuwtestamentische tijd. 

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom mensen een brief of document zouden verzegelen? Waar staat het voor? Een zegel draagt de naam, titel en territorium van zijn eigenaar. In de oudheid werden lakzegels vaak gebruikt op contracten of verdragen als een identificerend kenmerk van autoriteit en authenticiteit.lees verder


Wist u dat God een ‘zegel’ gebruikt om zijn volgelingen te identificeren en ze te markeren voor verlossing? Mensen zullen beslist geen lakzegel op hun voorhoofd krijgen - dus wat is dit zegel? De sabbat is een zegel van toewijding en relatie. Door de sabbat in acht te nemen, laten Gods volgelingen zien dat ze Hem toebehoren.
Dus, hoe viert u de sabbat en wanneer is het? Mensen zijn de enige geschapen wezens die goed van kwaad kunnen onderscheiden. Het deel van onze hersenen dat die keuzes maakt, is onze prefrontale cortex die achter ons voorhoofd zit.

Als we ervoor kiezen om 'de sabbatdag te gedenken', zoals er staat in het vierde van de tien geboden, kiezen we ervoor om 'verzegeld' te worden door God. De sabbat bestaat om ons eraan te herinneren wie God is. Hij is de Schepper van hemel en aarde.lees verder

God zei bij monde van de profeet Ezechiël "Ik gaf hun mijn sabbatten als een teken tussen ons, zodat ze zouden weten dat Ik, de Heer, hen heilig maakte" (Ezechiël 20:12). God wil dat we onthouden dat Hij onze Schepper en Verlosser is. God schiep de mens op de zesde dag van de schepping: vrijdag. De volgende dag – sabbat, rustte Hij. Hij zegende de dag en maakte het heilig. God wil kostbare tijd besteden met de schepping die Hij naar Zijn beeld heeft gemaakt. Dit betekent dat Hij tijd met u wil doorbrengen.

Wist u dat de sabbat bestaat sinds de allereerste scheppingsweek en niet alleen voor een selecte groep mensen bedoeld was? God schiep de sabbat met de bedoeling om tijd met alle mensen door te brengen.
De sabbat bestond lang voordat God de geboden aan Mozes gaf op de berg Sinaï. Paulus en de christelijke heidenen hielden nog steeds de sabbat heilig lang nadat Jezus aan het kruis stierf. Toen God de dagen van de week schiep, werd elke periode van 24 uur gekenmerkt door de rotatie van de aarde. Het nachtgedeelte ging vooraf aan het daggedeelte, wat betekent dat zonsondergang het eerste gedeelte van een nieuwe dag is.
Elke dag van de week begint met het avondgedeelte bij zonsondergang. Het is dus logisch dat de sabbat vrijdagavond bij zonsondergang begint en doorgaat tot zaterdagavond bij zonsondergang.

Wat kan God nog meer doen om de duurzaamheid en het belang van zijn heilige sabbatdag te benadrukken? Hij sprak het met zijn stem, schreef het met zijn vinger en stuurde zijn eigen geliefde Zoon Jezus als ons voorbeeld om naar te leven.

De discipelen leerden het en Gods gelovigen zullen het tot in alle eeuwigheid op de Nieuwe Aarde houden. Als de Schepper van het universum je iets vraagt, is het logisch om zijn aanwijzingen te volgen, vindt u niet? Vooral als zijn motief om tijd met ons door te brengen, liefde is.

Deel 6: De vervalsing - sabbat / zondag

 

In Exodus 20: 8-11 stelt de Bijbel duidelijk dat "de zevende dag de sabbat is van de Heer, uw God."
Waarom rusten en aanbidden zo velen op een andere dag van de week?
Wanneer is het sabbat? Is het zaterdag of zondag?
Zou het kunnen dat de christelijke kerk heeft toegestaan dat de traditie van de mens Gods weg overschaduwt?
Waarom maakt het uit welke dag de ware dag van aanbidding is en welke de vervalste sabbat? lees verder

De "eerste dag", of zondag, wordt slechts acht keer genoemd in het Nieuwe Testament.
Sommige van deze verzen beschrijven hoe vrouwen op zondag terugkeerden naar het graf van Jezus om het lichaam van Christus klaar te maken (Marcus 16: 1-2, Marcus 16: 9, Matteüs 28: 1, Lucas 24: 1, Johannes 20: 1). Jezus werd op vrijdag gekruisigd, de "voorbereidingsdag" genoemd, omdat ze zich moesten voorbereiden op Gods heilige sabbatdag, zaterdag. Jezus rustte toen in het graf op sabbat, de "zevende dag" van de week, en stond op op zondag, de "eerste dag" van de week. Als we naar andere verzen kijken die de "eerste dag" in het Nieuwe Testament noemen, zien we geen spoor van verandering. Veel christenen lazen in Lucas 4:16 dat Jezus, "zoals Zijn gewoonte was", op de sabbat naar de kerk ging. Christus zei in Mattheüs 24:20 dat Zijn discipelen 40 jaar na het kruis de zevende dag sabbat zouden houden. Dus Jezus veranderde de sabbat niet! De Bijbel belooft in Hebreeën 13: 8: "Jezus Christus is Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer." God veranderde de sabbat niet, Jezus wilde de sabbat niet veranderen, en de discipelen konden de sabbat niet veranderen! (Handelingen 5:29)

We kunnen naar Bijbelse profetieën kijken om te zien hoe Gods sabbat veranderd had kunnen worden in een vervalsing. In Daniël 7: 2-3 zag Daniël vier grote beesten uit de zee komen. Daniël beschrijft de beesten als een leeuw, een beer, een luipaard en een beest met tien horens. Vers 17 stelt dat de beesten vier koningen of koninkrijken vertegenwoordigen.
De meeste bijbelgeleerden zijn het erover eens dat het vierde beest het Romeinse Rijk vertegenwoordigt. Daniël 7: 8 zegt: “Ik dacht aan de horens, en er kwam nog een andere hoorn, een kleintje, tussen hen op.” Deze kleine hoorn komt tevoorschijn tussen de eerste tien hoorns, na de val van Rome. Daniël 7:25 voorspelt: “Hij [de kleine hoorn] zal pompeuze woorden spreken tegen de Allerhoogste, zal de heiligen van de Allerhoogste vervolgen en zal van plan zijn tijden en wetten te veranderen.

De Bijbel vertelt ons dat de heiligheid van de zondag voortkomt uit de traditie van de mens, veranderd van de wet van God. Het is Jezus Zelf in Mattheüs 15: 3-9 die zegt "tevergeefs eren zij Mij, terwijl zij leringen leren die geboden van mensen zijn." God zegt dat de sabbat een geweldig teken is. (Ezechiël 20:12; Exodus 31:16) Het is een teken van onze loyaliteit aan Christus. Het is een teken dat we kunnen rusten in het voltooide verlossingswerk door Christus.

De bijbelse sabbat is zo belangrijk voor God dat Hij hem in steen schreef! Ben je bereid om te volgen waar Jezus ook naartoe leidt? De weg is misschien smal, maar de weg van Jezus leidt naar de boom des levens in de stad van God.

Deel 7: Het graf - wat gebeurt er als je sterft?

Heeft u zichzelf ooit afgevraagd, wat gebeurt er als u sterft? Er is veel controverse rond dit onderwerp. Er zijn een aantal verschillende overtuigingen die zowel door christenen als door niet-christenen worden gedragen.

Sommigen geloven dat je ziel na je dood naar de hemel of de hel gaat. Anderen geloven in reïncarnatie of dat de dood gewoon het einde is. De meest betrouwbare bron die we hebben, de Bijbel, geeft ons een duidelijk antwoord over wat er werkelijk gebeurt na de dood. lees verder

Veel van de overtuigingen die mensen tegenwoordig over de dood hebben, zijn afkomstig uit de oude Griekse filosofie, die leert dat de ziel onsterfelijk is - ze kan gescheiden van het lichaam leven en een eigen leven leiden. Dit betekent dat we zelfs nadat we zijn gestorven, in staat zijn om te denken, voelen en communiceren met degenen op aarde en in de hemel. De Bijbel daarentegen beschouwt de dood als schepping, maar dan omgekeerd. Prediker 12: 7: "Dan zal het stof terugkeren naar de aarde zoals het was, en de geest zal terugkeren naar God die het gaf." De Bijbel verwijst consequent naar de dood als een slaap. Jezus zelf erkent dit in het verslag van Lazarus in Johannes 11:11-25. God belooft dat er geen pijn en lijden meer zal zijn in de hemel. Als we getuige waren van de problemen waarmee onze dierbaren op aarde worden geconfronteerd terwijl we erop neerkijken, zou dit dan niet meer pijn dan vreugde brengen? God laat ons in Zijn genade liever slapen dan dat we hulpeloos toekijken terwijl onze geliefden hun leven op aarde voortzetten. Satan gebruikt valse ideeën over de dood om ons te misleiden. Gevallen engelen verschijnen voor ons als boodschappers, die zich voordoen als dode vrienden en familieleden om te communiceren met degenen die begeleiding van hen zoeken. Veel mensen vinden troost in de wetenschap dat hun dierbaren genieten van de hemel, en zonder het te beseffen, luisteren ze naar boze geesten en duivels. De Bijbel voorspelt dat boze engelen waarschuwingen zullen geven en de toekomst zullen voorspellen - schijnbaar betrouwbaar - zodat hun valse leringen worden geaccepteerd. Vooral vlak voor de wederkomst van Jezus zullen die dingen vaker voorkomen. We moeten onze informatie alleen in de Bijbel zoeken. Satan kan alleen degenen bedriegen en misleiden die aan zijn verleidingen toegeven. Degenen die op Gods Woord vertrouwen en ernaar streven de waarheid te volgen, zullen worden gered. Jezus is altijd voor je beschikbaar; het enige wat je hoeft te doen is het aan Hem vragen.

Deel 8: De redding - de wederkomst van Jezus

 

Lijkt het alsof de wereld uit de hand loopt? Heb je ooit het gevoel dat het einde van de wereld nadert? Het goede nieuws is dat je, te midden van alle chaos, erop kunt vertrouwen dat God een persoonlijk reddingsplan heeft. Dit plan is niets anders dan de wederkomst van Jezus Christus! Waarom moeten we leren hoe de wederkomst van Jezus eruit zal zien?

Ongeveer 2000 jaar geleden waren de mensen van Jeruzalem verbluft en onvoorbereid achtergelaten omdat de eerste komst van Jezus niet voldeed aan hun verwachtingen. lees verder

In plaats van als een glorieuze overwinnaar te komen, kwam Jezus gedwee als een kleine baby, geboren in een arm gezin. In tegenstelling tot de eerste komst van Jezus hoef je niet te wachten om het nieuws van Zijn tweede komst te horen - het zal onmogelijk zijn om te missen!

Maar hoewel Jezus' wederkomst zichtbaar voor elk oog en hoorbaar voor elk oor zal zijn, maakt het een groot verschil om te weten hoe Hij zal terugkeren. De Bijbel verklaart dat bij de wederkomst van Jezus ". . . elk oog Hem zal zien. . . " (Openbaring 1: 7).

Zijn tweede komst zal geen mysterieuze gebeurtenis zijn in een woestijn of een geheime opname. Hoewel sommigen zeggen dat de wederkomst van Jezus een geheim zal zijn, heeft de Bijbel ons eigenlijk van tevoren gewaarschuwd voor de gedachte. In Lucas 17:23​ vertelt Jezus ons dat mensen op een dag vals zullen zeggen “. . . ‘Kijk hier!’ Of ‘Kijk daar!’. . . ”, Maar we moeten ze niet volgen. Dit komt omdat elke persoon die beweert de tweede komst van Jezus te vervullen, maar privé ontmoet met een groep of een individu, slechts een nabootsing is. Zoals bliksem zichtbaar is vanuit alle hoeken aan de hemel, zo zal Zijn komst zichtbaar zijn vanuit alle richtingen (Lucas 17:24​). En verwacht ook niet dat Jezus door de straten van New York of Tokio loopt. Als Jezus terugkeert, zal de rechtvaardige “. . . Hem in de lucht ontmoeten." (1 Thessalonicenzen 4:17​)! Ten slotte herinnert Jezus ons eraan dat we altijd voorbereid moeten zijn, omdat niemand de exacte tijd van Zijn komst weet (Mattheüs 24:36​). De wederkomst van Jezus zal het hoogtepunt zijn van de geschiedenis van de aarde. Hij zal zijn volgelingen redden van dood, pijn en ziekte (1 Korintiërs 15: 51-52).

Vandaag is de dag om ervoor te kiezen om Hem te volgen, want “. . . nu is de dag van verlossing. " (2 Korintiërs 6: 2). Je eeuwige bestemming hangt af van de keuzes die je maakt. In Johannes 14: 2, 3 beloofde Jezus: “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.”

Deel 9: De verwoesting

 

Deze studie zal u een tijdlijn laten zien van wat er zal gebeuren na de wederkomst van Jezus. Er zijn veel verschillende theorieën over de hel en of het een echte plaats is. Sommigen geloven dat mensen voor eeuwig zullen branden. Is dat waar?

Deze diepgaande masterclass geeft definitieve antwoorden rechtstreeks uit de Bijbel. lees verder

Andere vragen die aan de orde komen zijn onder meer:
- Hoe kan een God die liefheeft mensen voor altijd martelen in brandende zwavel?
- Is er een tweede kans om klaar te zijn nadat Jezus mensen naar de hemel heeft gebracht?
- Is er een eeuwig brandende plek in de kern van de aarde?
- Is de hel de uitvinding van fanatici?
- Is de hel slechts een gemoedstoestand?

De Bijbel geeft een spannend antwoord dat u niet mag missen.

Deel 10: Het merkteken

Wat is dat mysterieuze merkteken van het beest? Wie is het beest in het boek Openbaring? Is het symbolisch? En wat betekent het getal 666 eigenlijk? Het goede nieuws is dat Bijbelse profetieën duidelijke antwoorden geven op deze belangrijke vragen. Let daarom goed op naar de uitleg in deze aflevering, getiteld: het merkteken. In Openbaring 13 schrijft de apostel Johannes dat er slechts twee groepen mensen op aarde leven wanneer Jezus Christus terugkeert. Er is de trouwe groep die God aanbidt en Zijn zegel heeft ontvangen. En dan zijn er mensen die het beest aanbidden en een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd krijgen. lees verder

Tragisch genoeg, tenzij je weet wat het beest vertegenwoordigt, ben je op weg om het te ontvangen. Gelukkig onthult de Bijbel de identiteit van het beest én de betekenis van het merkteken.

Dit beest uit Openbaring 13 wordt beschreven als een wereldwijde religieuze en politieke macht die 1260 jaar zou regeren. Gedurende deze tijd zou het beest beweren God te zijn en de macht te hebben om zonden te vergeven. Iedereen die het beest niet zou aanbidden, zou worden vervolgd, zelfs tot de dood toe. Dus, welke religieuze en politieke macht in de geschiedenis past bij deze identiteit? Het is de rooms-katholieke kerk, een religieus systeem dat in 538 na Christus een wereldmacht werd en zichzelf uitriep tot het hoofd van alle kerken. Gedurende deze tijd vernietigde het pausdom hele steden en bevolkingsgroepen in zijn poging om de wereld te verenigen onder zijn eigen religieuze systeem. In 1798 werd de paus echter gevangengenomen en viel het pauselijke Romeinse rijk uiteen. Dit wordt in vers 3 beschreven als een dodelijke wond. Maar de Bijbel zegt dat deze dodelijke wond zou genezen. Het beest lijkt te sterven, maar herwint zijn kracht. Is dit gebeurd met het pauselijke rooms-katholieke systeem? Tegenwoordig kijkt de wereld naar de paus als zijn enige hoop op vrede en eenheid. Paus Franciscus heeft zijn gretigheid uitgesproken om protestanten terug te verenigen in de katholieke kerk. De eerlijke waarnemer zou moeten concluderen dat de dodelijke wond hersteld is. Nu we de onmiskenbare identiteit van het beest kennen, blijft de vraag: wat is zijn merkteken? The Catholic Record of London maakt het duidelijk door te stellen: „Zondag is ons teken van autoriteit . . . de kerk staat boven de Bijbel, en deze overdracht van de sabbatsviering is het bewijs van dat feit.” Het merkteken van het beest is de handhaving van de dag van aanbidding van het pausdom - zondag. Satan gaf dit beest zijn kracht en gebruikt het om tegen Gods zegel te werken, wat Zijn dag is – de zevende dag Sabbat. De kwestie gaat over aanbidding. Kiezen we Gods dag of een dag die de mens heeft geëerd? En zou het kunnen dat deze dag van aanbidding nog een keer afgedwongen wordt door een andere wereldmacht? U zult misschien verbaasd zijn over de connectie tussen de Verenigde Staten van Amerika en dit tweede beest in Openbaring 13! Ten slotte dwingt God onze aanbidding of gehoorzaamheid niet af. In liefde heeft Hij ons deze waarschuwingen gestuurd zodat we het merkteken van het beest kunnen vermijden. Vandaag kunnen we de waarheid accepteren en voor Jezus staan!

Deel 11: De hoer

Zit er een meester-poppenspeler achter alles wat er in de wereld gebeurt? Naast complottheorieën is er een duidelijk antwoord, en Openbaring identificeert het door middel van een vreemde vrouw, " de hoer".

Deze aflevering zal een studie zijn over het boek Openbaring en de opkomst van Babylon. De Bijbel vertelt ons om "uit Babylon te komen". Hoe weet u of u erin zit? In deze aflevering wordt Babylon geïdentificeerd aan de hand van historische boeken en de Bijbel.

Deel 12: Het overblijfsel

In het boek Openbaring spreekt God van een draak die oorlog voert met de overgebleven mensen, omdat zij zich bij God hebben geschaard. We weten dat God de winnaar is van de strijd met de draak. Dus, hoe herkennen we deze overblijfselbeweging die bij God staat? Openbaring vertelt ons dat dit overblijfsel de geboden van God zal houden en het getuigenis van Jezus Christus zal hebben. Wat betekent het om de geboden van God te onderhouden?lees verder

De tien geboden zijn door God aan alle mensen gegeven en elk gebod heeft een specifiek doel en voordeel voor de mensen die de leringen ervan gehoorzamen. Dezelfde mensen die deze geboden onderhouden, zullen de drie engelenboodschappen uit Openbaring 14 verkondigen.

Het overblijfsel moet ook ‘het getuigenis van Jezus Christus’ hebben. In Openbaring 19:10 legt de Bijbel uit dat “het getuigenis van Jezus de geest van profetie is”. Dit betekent dat de eindtijdmensen van Openbaring ook de gave van profetie zullen hebben, geleid door de Heilige Geest. Zij zullen Bijbelse profetieën aan de wereld verkondigen en onderwijzen.

Dus welke beweging of groep mensen past bij deze beschrijving? Is er een kerk die dit vandaag doet? Ja! Zevende-dags Adventisme is een snelgroeiende christelijke denominatie, bestaande uit meer dan 18 miljoen leden die deelnemen aan lokale conferenties in meer dan 215 landen. De adventistische beweging eert God door het onderwijzen en toepassen van een gezonde levensstijl, het ondersteunen van religieuze vrijheid en de scheiding van kerk en staat, en het verspreiden van het evangelie aan elke natie, geslacht, taal en volk. Het is een beweging die mannen en vrouwen van alle rassen, alle taalgroepen, alle culturen en alle geloofsovertuigingen accepteert.

Wil jij een van degenen zijn die de geboden van God onderhoudt en het getuigenis van Jezus heeft? Deze groep staat open voor iedereen die in het Woord van God gelooft. Voel je dat Hij je roept om door te gaan met je wandel met Hem naar steeds meer licht? Vandaag is de dag om "het lam te volgen waar Hij ook gaat" (Openbaring 14:4).

Deel 13 - Het nieuwe leven

Had u ooit het leven opnieuw willen beginnen? De Bijbel spreekt van de doop als een krachtige manier om de lei schoon te vegen en een totaal nieuwe start te maken. "Het nieuwe leven" zal het geheim ontsluiten om vandaag een geheel nieuw overvloedig leven te ervaren. Dit wordt een mooie studie over opnieuw beginnen. Het zal u de weg wijzen om het verleden achter u te laten en echte betekenis en doel in het leven te vinden.

Deel 14 - Het grote conflict

Is er iets of iemand waar u echt op kunt vertrouwen? Waar vindt u echte, authentieke antwoorden op de grootste levensvragen? Het grote conflict schetst een grote kosmische strijd, tussen goed en kwaad. Wist u dat u in het midden ervan staat? In de laatste aflevering verkennen we de geschiedenis van de grote strijd tussen goed en kwaad. Het zal de val van Lucifer laten zien en aantonen dat God een plan heeft dat de aanval van de duivel zal overweldigen.

Deel 15 - Veel gestelde vragen én antwoorden

Is er iets of iemand waar u echt op kunt vertrouwen? Waar vindt u echte, authentieke antwoorden op de grootste levensvragen? Het grote conflict schetst een grote kosmische strijd, tussen goed en kwaad. Wist u dat u in het midden ervan staat? In de laatste aflevering verkennen we de geschiedenis van de grote strijd tussen goed en kwaad. Het zal de val van Lucifer laten zien en aantonen dat God een plan heeft dat de aanval van de duivel zal overweldigen.

De serie is ondertiteld in het Nederlands, als deze niet zichtbaar is,  dan kan dit onderaan in het beeld ingesteld worden, op mobiele apparaten : rechts op de 3 verticale puntjes klikken, en daar ondertiteling selecteren.